Strøm til togframføring

Oppdatert 15.05.19

Stipulert og prognostisert forbruk

  1. Kjørestrøm - Network Statement
  2. Standardvilkår 
  3. Tariffer
  4. Prognoser energikostnader 2012-2016, se pdf.filer under

Rapport

Miljø og samfunnsrapport 2015

Historiske energikostnader til togfremføring 2012 - 2017.pdf


Prognose energikostnader til togframføring 2016.pdf
Prognose energikostnader til togfremføring 2015.pdf
Prognose energikostnader til togfremføring 2014.pdf
Prognose energikostnader til togfremføring 2013.pdf
Prognose energikostnader til togfremføring 2012.pdf

 

Energikostnader
Forbruksavgift og elsertifikater for elektrisk energi. Skal disse avgiftene betales for strøm benyttet til hensetning?

Det er gjennom forskrift gitt fritak for forbruksavgift på elektrisk kraft og elsertifikater for elektrisk energi som leveres til bruk til framdrift av tog eller annet skinnegående transportmiddel, herunder oppvarming av og belysning i transportmiddelet. Samme gjelder for hensetting.
https://trv.jbv.no/energiavregning/Tariffer_for_kostnadselementer

Brukerrådet for elektronisk energiforsyning till togfremforing - halvårlig møte med Bane NOR Energi
Rollen til brukerrådet og togoperatører er definert i Bane NORs standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi.

Omformings- og overføringstapet er ikke det samme for alle materielltypene. Det som varierer er faktoren for lastinnvirkningen

Tabell 3 i avsnittet «Tariffer for tap i kontaktledningsanlegg, matestasjonsanlegg og fjernledning» (https://trv.jbv.no/energiavregning/Tariffer_for_tap_i_kontaktledningsanlegg,_matestasjonsanlegg_og_fjernledning) i «Bane NORs standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi» viser hvordan faktoren for lastinnvirkningen varierer for de ulike togtypene.Tariffer for beregning av elkostnad

Forutsetning at EL 81 og type 73 skal trafikkere strekningen Oslo-Bergen og type 75 skal gå i lokaltrafikk rundt Bergen.

For Bergensbanen (Oslo – Bergen) er tariffene følgende:

EL18:  41/4 (Wh per bruttotonnkilometer for levert energi / tilbakelevert energi)
Type 73: 47/5 (Wh per bruttotonnkilometer for levert energi / tilbakelevert energi)

For lokaltrafikk Bergen (Lokaltog Bergen-Arna-Voss-Myrdal) er tariffene følgende:

Type 75: 61/10 (Wh per bruttotonnkilometer for levert energi / tilbakelevert energi)

Dette er hentet fra Bane NORs standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi: https://trv.banenor.no/energiavregning/Tariffer_for_energiforbruk_per_bruttotonnkilometer