Nyttig å vite, trafikkpakke 3

Oppdatert 17.01.2019

Aksjonskort i Bane NOR
http://orv.jbv.no/orv/doku.php?id=aksjonskort:aksjonskort_start

Verktøy og systemer

Networks Statement 2.7.1 Krav til utstyr i trekkaggregater, kostnad pr. nøkkel NOK217,50
For at fører skal ha tilgang til ulike betjeningsskap, som f.eks. sveiveskap og betjeningsskap for veisikringsanlegg, skal alle trekkaggregater være utstyrt med “CTC-nøkkel”.
Nøkler rekvireres hos Bane NOR, send e-post til IFJ_ordre@banenor.no. Bestillingen skal inneholde følgende informasjon:

 • Bestilling av CTC nøkler – ”F-nr. 708 690 840”
 • Bestillers firmanavn
 • Bestillers kundenummer hos Bane NOR (eller “ny kunde”)
 • Bestillers referanse
 • Kontaktperson (navn og telefon)
 • Antall nøkler
 • Fakturaadresse
 • Leveringsadresse

Hvis ønskelig kan nøklene utleveres ved: Bane NOR Sentrallager Grorud, Østre Aker vei 256, Oslo.

Avising av motorvognsett, lokomotiv og vogner i Lodalen / Oslo-område
I Network Statement er det lagt ut en del informasjon om avising og tining.
http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=vedlegg:driftsbanegarder_hensetting_verksteder:lodalen

Tining / avising av tog kan foretas inne i verkstedhallen i Lodalen.  Det er også mulighet for utvendig de-icing, men erfaring tilsier at ingen av dagens operatører bruker denne muligheten.
Nye togselskaper får samme prioritet som eksisterende togselskaper.  Tilgang gis på lik og nøytral basis.


Kommunikasjonsprosessen ved forsinkelser

 1. Alle operatører får tilgang til TIOS* der transportledelsen hos en operatør kan følge med på operativ trafikkstyring, og se på eventuelle forsinkelser og innstillinger.
 2. Bane NOR har en varslingstjeneste for trafikkavvik der operatører kan velge å motta epost eller SMS og få varsling for oppståtte avvik
 3. Se foil 20 som viser dataflyt for informasjon til reisende og informasjon i avvik,. Foil 21 og 22 viser informasjon som vises på skjermer til reisende.

Stasjonsinformasjon, Alternativ transport og Vinterberedskap i sharepoint.

Berging og beredskap
Bane NOR ved Teknisk avdeling dekker faste kostnader for avtalen, slik at leverandøren skal kunne ha en døgnkontinuerlig beredskap. Alle utrykninger belastes det baneområdet hendelsen finner sted. I de tilfeller et togselskap har forårsaket hendelsen viderefaktureres kostnadene det aktuelle togselskapet. Timeprisen for personalressurser er kr 950,-, i tillegg tilkommer kostnader for anvendt materiell. Et typisk bergingsoppdrag koster i størrelsesorden kr 15 000,- - kr 50 000,-, men vi har eksempler på spesielt krevende oppdrag som har kostet opptil kr 1 000 000,- (dette er unntakstilfeller).

Tilsyn av togmateriell
Når toget står på hensettingsspor, og med pantografen tilkoblet i Lodalen gjelder kravet om tilsyn hver 4. time.
Generelt for jernbanenettet gjelder en gang pr. time, ihht. SJN 2.9. 

Sikkerhetsregler for strøm bestemmes av Sakkyndig driftsleder. Dette er en funksjon i Bane NOR som er regional. Det er en egen nettside for temaet: www.banenor.no/elkraft - Elkraftportalen

Hensetting ved planlagte avvik
Blir togoperatører fakturert for hensetting ved planlagt avvik?

Fakturering er basert på hva dere bestiller av hensetting i ruteplan, basert på grunnrutemodell dere skal kjøre. Dere blir ikke fakturert for endringer som kommer ved avvik. Det blir løst operativt.

Kjøretider for skifting til/fra verksted/hensetting, Lodalen
For Oslo S – Lodalen blir det i dag beregnet 5 minutter for motorvognsett og for tog med lok foran i kjøreretningen.
For tog som må skyves (lok bakerst og med ledsager på første vogn) beregnes 10 minutter.

Men hvis denne strekningen skulle blitt lagt inn i TPS ville teoretisk kjøretid blitt mye kortere, avstanden er jo ikke så veldig stor selv om den varierer en del etter hvilken del av Lodalen togene kommer fra /skal til.

Trafikksentralen i Norge

 • Hvilke prioriteringsregler benyttes i Norge?

Se fane ”Trafikksentraler i Norge”

Samarbeidsforum

Kundeorientert operativ avvikshåndtering - KOA
Den operative avvikshåndteringen er bygd opp av en rekke underliggende elementer og planer som setter aktørene på jernbanen i stand til å håndtere operative avvik.

Følgende elementer evalueres KOA

- Informasjonsplaner
- Aksjonskort
- Kundeløsninger
- Personalplaner
- Materiellplaner
- Planer for alternativ transport
- Planer for å sende ut førstelinjen
- Planer for beredskap og infrastruktur

Eksempel på en aksjonskort ligger i presentasjon om «Stasjonsinformasjon 2017»
Se kalenderdato «22 des»: Trafikkpakker

Månedlige SSK møter og halvårlig Sentralt SSK møte

SSK-møtene er et samarbeidsforum mellom jernbaneforetakene og Bane NOR hvor sikkerhet og punktlighet tas opp. Systematisk og målrettet samarbeid som har til hensikt å oppnå forbedring i saker relatert til sikkerhet og punktlighet slik at togene kan framføres sikkert og i henhold til gjeldene ruteplan.

Kapasitetsfordelingsprosessen: Fast månedlig møteaktivitet i forbindelse med operativ kapasitetsfordeling. For ruteplanmøte, se plan for kapasitetsfordelingsprosessen 4.3 i Network Statement.

Kundemøte med eksisterende jernbaneforetak. Taktiske og strategiske møter.

Sikkerhet

 • Finnes det overgangskobbel som kan brukes fra bergingslokomotiv til alle togtyper?

Det finnes kobbel som kan brukes på alle togtyper som går i Norge. Dette innbefatter også overgangskobbel om et togsett må deles og trekkes fra f. eks mellomvogn. Dette er spesialkobbel uten hastighet eller vektbegrensninger for denne type oppdrag


Ved kjøring av alternativ transport, buss for tog:

Ved innstilling forårsaket av Bane NOR, skal togselskap ikke betale stasjonsavgift.
Ved innstilling forårsaket av togselskap, skal togselskap betale stasjonsavgift.

Hensetting ved planlagte avvik

Blir togoperatører fakturert for hensetting ved planlagt avvik?

Fakturering er basert på hva dere bestiller av hensetting i ruteplan, basert på grunnrutemodell dere skal kjøre. Dere blir ikke fakturert for endringer som kommer ved avvik. Det blir løst operativt.

Oppdatert 01.02.2019


Hensettingsspor for EL18 og 75, er disse i Arna eller er det på Bergen stasjon?
Svar: Pr. nå er det Bergen, er noen planer for det også kan bli Arna når «nye» Arna st. er ferdig om noen år.

Finnes det pauserom på følgende stasjoner; Bergen, Voss og Ål?
Svar: NSB har arealer alle tre steder.

Tomkjøring for innsett og uttak av togsett - Bergen
Svar: All tomkjøring for innsett og uttak av togsett vil foregå fra/til Bergen driftsbanegård, dvs. togspor 31-35.

Behovsstopp
Dagens praksis er at en operatør faktureres for ubenyttede behovsstopp.

Togselskap skal betale en kronesats multiplisert med antall faktiske anløp de har på ulike stasjoner. Et anløp er definert som planlagt stopp på stasjon/holdeplass der det skjer på og/eller avstigning av passasjerer. Togselskapene bestiller stopp på stasjoner som planlagt stopp i rutebestillingen.

Faktisk stopp er relatert til hel- og delinnstillinger. Et faktisk anløp er et anløp som er planlagt og som ikke har blitt hel- eller delinnstilt.

Behovsstopp er noe togselskapene velger selv.

Prinsippet til Bane NOR er at vi ihht. Network Statement pkt. 5.3.1.1 Stasjoner for passasjerer skal sørge for at det er mulig med av -og påstigning til enhver tid.

Oppdatert 13.02.2019

Pauserom
Er det pauserom på Arna? Nei, det har vi ikke
Er det overnattingsmuligheter på stasjonen på Ål, Voss og Bergen? Nei, men det er overnattingsmuligheter i Ål velferdsbygg.

Beregning av bruttotonnkilometer
Sporpis
Når det gjelder sporpris skal egenvekt benyttes. Sporprisen beregnes ut fra togets vekt siden den informasjonen skal sendes før togets avgang.

Kjørestrøm
Tariffene for energiforbruk per bruttotonnkilometer er beregnet med en vekt kjøretøyenes egenvekt pluss lastvekt. For passasjertog betyr det kjøretøyenes egenvekt pluss vekten av 50% passasjerbelegg der hver passasjer veier 70 kg
Benytt togets egenvekt for tomtog og bruttovekt (fullast) for når toget er fullt. 
Bremset vekt benyttes ikke.

Oppdatert 10.04.2019

Vekterordninger

Bane NOR har vekterordninger på Bergensbanen mellom Bergen og Hønefoss:
Bergen, Voss, Myrdal, Geilo