Nyttig å vite, Trafikkpakke 1

Q&A – Bane NOR - oppdatert 29.01.18

Trafikksentralen i Norge

 • Hvilke prioriteringsregler benyttes i Norge?

Se dokument ”Presentasjon Trafikksentral"

Generell informasjon

 • Kan Bane NOR gi jernbaneforetak tilgang til å se operativ trafikkbilde i sanntid: jernbaneforetak vil få tilgang til TIOS, Trafikkinformasjons -og oppfølgingssystem.
  Verktøy og systemer


Samarbeidsforum

Kundeorientert operativ avvikshåndtering - KOA
Den operative avvikshåndteringen er bygd opp av en rekke underliggende elementer og planer som setter aktørene på jernbanen i stand til å håndtere operative avvik.

Følgende elementer evalueres KOA

- Informasjonsplaner
- Aksjonskort
- Kundeløsninger
- Personalplaner
- Materiellplaner
- Planer for alternativ transport
- Planer for å sende ut førstelinjen
- Planer for beredskap og infrastruktur

Eksempel på en aksjonskort ligger i presentasjon om «Stasjonsinformasjon 2017»
Se kalenderdato «22 des»:Trafikkpakker


Månedlige SSK møter og halvårlig Sentralt SSK møte

SSK-møtene er et samarbeidsforum mellom jernbaneforetakene og Bane NOR hvor sikkerhet og punktlighet tas opp. Systematisk og målrettet samarbeid som har til hensikt å oppnå forbedring i saker relatert til sikkerhet og punktlighet slik at togene kan framføres sikkert og i henhold til gjeldene ruteplan.

Kapasitetsfordelingsprosessen: Fast månedlig møteaktivitet i forbindelse med operativ kapasitetsfordeling. For ruteplanmøte, se plan for kapasitetsfordelingsprosessen 4.3 i Network Statement.

Kundemøte med eksisterende jernbaneforetak. Taktiske og strategiske møter.

Sikkerhet

 • Finnes det overgangskobbel som kan brukes fra bergingslokomotiv til alle togtyper?

Det finnes kobbel som kan brukes på alle togtyper som går i Norge. Dette innbefatter også overgangskobbel om et togsett må deles og trekkes fra f. eks mellomvogn. Dette er spesialkobbel uten hastighet eller vektbegrensninger for denne type oppdrag

 • Hvilke regler og avtaler ligger til grunn for flytting og skifting av tog/ lok på verkstedområder og driftsbanegårder?

Så lenge sporområde er Bane NORs spor, eller tilknyttede spor iht. dagens togframføringsforskrift, er det TJN som gjelder, http://orv.jbv.no/
Flytting av lok på verksted/driftsbanegård må de enkelte foretak ha styring på. På avgrenset verksted gjelder ikke jernbanelovgivningen, og der er det verkstedet som har styringen. 

Strekningsanalyse og beredskapsportalen

Tilbydere kan avtale besøk i Posthuset for å kunne se på data fra Bane NOR sin strekningsanalyse og samtidig få tilgang til beredskapsportalen.

Ved kjøring av alternativ transport, buss for tog:

Ved innstilling forårsaket av Bane NOR, skal togselskap ikke betale stasjonsavgift.
Ved innstilling forårsaket av togselskap, skal togselskap betale stasjonsavgift.


Stasjonsavgift

Oslo, til og med Asker NOK70
Etter Asker, til og med Nordagutu NOK75
Etter Nordagutu helt til Stavanger NOK55

Stasjoner på Arendalsbanen hører under satsen for Sørlandsbanen, NOK55.

Nettleie for ti togvarmeposter på Stavanger st.

Tariff

Beskrivelse

Antall

Årsleiepris pr anlegg

Sum

T1

Årsleie for 1000V anlegg

10

kr                11 000,00

 kr 110 000,00

Networks Statement 2.7.1 Krav til utstyr i trekkaggregater, kostnad pr. nøkkel NOK217,50

For at fører skal ha tilgang til ulike betjeningsskap, som f.eks. sveiveskap og betjeningsskap for veisikringsanlegg, skal alle trekkaggregater være utstyrt med “CTC-nøkkel”.

Nøkler rekvireres hos Bane NOR, send e-post til IFJ_ordre@banenor.no. Bestillingen skal inneholde følgende informasjon:

 • Bestilling av CTC nøkler – ”F-nr. 708 690 840”
 • Bestillers firmanavn
 • Bestillers kundenummer hos Bane NOR (eller “ny kunde”)
 • Bestillers referanse
 • Kontaktperson (navn og telefon)
 • Antall nøkler
 • Fakturaadresse
 • Leveringsadresse

Hvis ønskelig kan nøklene utleveres ved: Bane NOR Sentrallager Grorud, Østre Aker vei 256, Oslo.

Vaktordning med vaktselskap på stasjoner

På Sørlandsbanen fra Bø i Telemark til Stavanger har vi avtale med Securitas og det er vektere inne på følgende stasjoner:

Bø: Kontroll og åpne/ lukketjenester.
Kristiansand: Mobilvektere på stasjonen tilstede ca 8 ganger i døgnet når det er tog på stasjonen. Kan tilkalles av TXP ved behov ved hjelp av telefon eller alarmknapp.
Egersund: Vektere åpner og lukker venterom.
Bryne: Vektere åpner og lukker venterom.
Sandnes Sentrum: Vektere åpner og lukker venterommet. 4 vekterrunder i venterommets åpningstid.
Paradis hp: Mobilvektere 2 ganger pr natt.
Stavanger: Vektere tilstede ca 8 ganger i løpet av døgnet. De åpner og lukker ventehall. Kan tilkalles av billettsalget ved behov ved hjelp av telefon eller alarmknapp.

 Kjøretider for skifting til/fra verksted/hensetting.

For Oslo S – Lodalen og Stavanger – Kvaleberg/Paradis så blir det i dag beregnet 5 minutter for motorvognsett og for tog med lok foran i kjøreretningen.
For tog som må skyves (lok bakerst og med ledsager på første vogn) beregnes 10 minutter.

Men hvis denne strekningen skulle blitt lagt inn i TPS ville teoretisk kjøretid blitt mye kortere, avstanden er jo ikke så veldig stor selv om den varierer en del etter hvilken del av Lodalen togene kommer fra /skal til.

Energikostnader

Forbruksavgift og elsertifikater for elektrisk energi. Skal disse avgiftene betales for strøm benyttet til hensetning?

Det er gjennom forskrift gitt fritak for forbruksavgift på elektrisk kraft og elsertifikater for elektrisk energi som leveres til bruk til framdrift av tog eller annet skinnegående transportmiddel, herunder oppvarming av og belysning i transportmiddelet. Samme gjelder for hensetting.
https://trv.jbv.no/energiavregning/Tariffer_for_kostnadselementer

Historisk spotpris? Prognosen er samme for spotpris.
Se prognose energikostander til togframføring under fanen «Strøm til togframføring».
Strøm til togframføring

Søke om ad-hoc ruter
En togoperatør kan søke om Ad-hoc ruter hele året. Men det må tas høyde for behandlingstiden av søknaden som sendes via BEST-K.

Avising av motorvognsett, lokomotiv og vogner i Lodalen / Oslo-område
I Network Statement er det lagt ut en del informasjon om avising og tining.
http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=vedlegg:driftsbanegarder_hensetting_verksteder:lodalen

Tining / avising av tog kan foretas inne i verkstedhallen i Lodalen.  Det er også mulighet for utvendig de-icing, men erfaring tilsier at ingen av dagens operatører bruker denne muligheten.
Nye togselskaper får samme prioritet som eksisterende togselskaper.  Tilgang gis på lik og nøytral basis.

Toalett-tømming Paradis
I Paradis må togoperatøren selv engasjere personell for å foreta togvedlikehold.  Vannpåfylling og toalettømming må foretas av servicepersonell.  Det må brukes mobilt utstyr for toalettømming.

 Kommunikasjonsprosessen ved forsinkelser

 1. Alle operatører får tilgang til TIOS* der transportledelsen hos en operatør kan følge med på operativ trafikkstyring, og se på eventuelle forsinkelser og innstillinger.
 2. Bane NOR har en varslingstjeneste for trafikkavvik der operatører kan velge å motta epost eller SMS og få varsling for oppståtte avvik
 3. Se foil 20 som viser dataflyt for informasjon til reisende og informasjon i avvik,. Foil 21 og 22 viser informasjon som vises på skjermer til reisende.

Stasjonsinformasjon, Alternativ transport og Vinterberedskap, publisert 22 desember.
Trafikkpakker

 1. AST regulerer trafikkdata mellom operatør og Bane NOR. Vedlegg 2 og 3 beskriver data om avviksinformasjon Bane NOR krever å motta fra en operatør, og hvilke informasjon Bane NOR er forpliktet å sende til digitale kanaler, inkludert operatører sine kanaler.

Berging og beredskap

Bane NOR ved Teknisk avdeling dekker faste kostnader for avtalen, slik at leverandøren skal kunne ha en døgnkontinuerlig beredskap. Alle utrykninger belastes det baneområdet hendelsen finner sted. I de tilfeller et togselskap har forårsaket hendelsen viderefaktureres kostnadene det aktuelle togselskapet. Timeprisen for personalressurser er kr 950,-, i tillegg tilkommer kostnader for anvendt materiell. Et typisk bergingsoppdrag koster i størrelsesorden kr 15 000,- - kr 50 000,-, men vi har eksempler på spesielt krevende oppdrag som har kostet opptil kr 1 000 000,- (dette er unntakstilfeller).

Eget vedlegg med en oversikt over antall oppdrag og kostnader for disse for perioden 2010 – 2017, samt en oversikt over kostnader for enkeltoppdrag i 2017 er sendt.


Oppdatert 26.01

Hensettingskostnader
Hensettingskostnader faktureres per meter tog. Operatør melder inn toglengde og behov for hensetting i rutebestillingen. Operatør betaler for spor som benyttes.

Tilsyn av togmateriell

Når toget står på hensettingsspor, og med pantografen tilkoblet i Lodalen gjelder kravet om tilsyn hver 4. time. Generelt for jernbanenettet gjelder en gang pr. time, ihht. SJN 2.9.


Oppdatert 29.01

 1. Siden det kun finnes skiftetraktor med batteri, hvordan er det mulig å få kjørt vogner mellom Paradis og Kvaleberg, siden det er ca. 1km avstand. Det er lang avstand for en skiftetraktor å dra vogner, og spørsmålet er også om det  lar seg gjøre

Svar: Det finnes i dag en diesel skiftetraktor type 220 på Kvalaberg verksted. Dessuten er det kjøreledning på strekningen paradis/ Kvalaberg, slik at materiell kan trekkes/ dyttes med EL lokomotiv på strekningen. Dieseltraktor må betjenes/ kjøres av kompetent personell det vil si lokfører eller tilsvarende godkjenning.

 1. Har hjuldreing i Kvaleberg egen pris for betjening

Svar: Eventuell bruk av dreiebenk på Kvaleberg vil komme i tillegg til leie av lokalet.  Prisene er ikke klare.

 1. Vask av tog i Paradis

Svar: Det er vaskemaskin for utvendig vask av tog i Paradis.  Denne betjenes av renholderen som jobber der i dag. Det utføres også innvendig vask av tog der.  Det er kraner for fylling av vann til innvendig vask.  Strøm hentes fra togsettene.  Utstyr til vasken oppbevares i bygget på stedet. Toalettømming kan foretas.

 1. På de stasjonene der det ikke er assistansetjeneste, typisk mindre stasjoner, og en kunde har behov for assistanse, hvem har ansvaret for å gi assistanse.

Svar: Vi har assistanse på 11 stasjoner, se stasjonspresentasjon. Hvis kunden trenger bistand for av-påstigning på andre stasjoner kan kunde kontakte ombordansvarlig. Bane NOR har kun ansvar for å tilby assistanse der det er assistansetjeneste.

 1. Kompensasjonsordningen, buss for tog kostnader

«Oppdragsgiver legger til grunn at dagens kompensasjonsordning for planlagte avvik forutsettes ved utarbeidelse av tilbud. Kompensasjonsordningen for 2018 er avtalt mellom Bane NOR og jernbaneforetakene, og ordningen er basert på at Bane NOR dekker 80 % av dokumenterte direkte kostnader (busskostnader, kostnader til oppstillingsplasser). Bane NOR vil utarbeide ny kompensasjonsordning fra 2019 og denne  forventes å foreligge i løpet av inneværende år.»

 I følge Jernbanedirektoratet har dere fått opplyst kostander for ulike planlagte avvik fra Jernbanedirektoratet i konkurransegrunnlaget.

Brukerrådet for elektronisk energiforsyning till togfremforing - halvårlig møte med Bane NOR Energi

Rollen til brukerrådet og togoperatører er definert i Bane NORs standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi.


Oppdatert 2.02

Spørsmål i QnA til Jernbanedirektoratet

1. I avsnitt 7, Oppgjør, spesifiseres det at Jernbaneforetakene skal oversende faktura til Bane NOR innen 30 dager etter gjennomføringen av den planlagte innstillingen i henhold til inngått avtale. Trekkes erstatningen for planlagte innstillinger fra kostnadene på de månedlige fakturaene, eller betales de til Jernbaneforetaket med en annen frekvens? Skal Jernbaneforetakene regne med 30 dagers betalingsfrist for Bane NOR, eller ser betalingsvilkårene annerledes ut?​

2. Hvordan blir faktureringen for eksempel ved KL/AT prosjektet siden den pågår hele året, er det tenkt månedlig fakturering?

Svar Bane NOR

1. I fakturadokumentasjonen bør faktura fra underleverandør (busselskap) / taxi følge med, slik at Bane NOR kan se hva 100 % av kostnaden er. Deretter faktureres for hver innstilling det for 80 % av totalbeløpet. Fakturaene betales fortløpende med 30 dagers betalingsfrist.
2. For prosjekter med gjentakende brudd, som KL/AT, vil det bli fakturert månedlig for alle brudd i foregående måned.

Oppdatert 2.02

Gjelder regneeksempel for beregning av energikostander som ble sendt pr. epost mandag 29.01:

Omformings- og overføringstapet er ikke det samme for alle materielltypene. Det som varierer er faktoren for lastinnvirkningen. For Tp72, som er et nettstrømskjøretøy, er denne faktoren 1,00.  Dette gir det laveste omformings- og overføringstapet.  Tabell 3 i avsnittet «Tariffer for tap i kontaktledningsanlegg, matestasjonsanlegg og fjernledning» (https://trv.jbv.no/energiavregning/Tariffer_for_tap_i_kontaktledningsanlegg,_matestasjonsanlegg_og_fjernledning) i «Bane NORs standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi» viser hvordan faktoren for lastinnvirkningen varierer for de ulike togtypene.

Eksemplet for Tp 72 er basert på de tariffene som var gjeldene for 2017. For å beregne kraftkostnadene må det for TP72 i Sør-Norge legges til 10,313% på beregnet eller målt energiforbruk. 

Følgende materiell har tilbakemating:
BM 72, BM 73, El 18

Følgende materiell har ikke tilbakemating:
BM 69

EL18, EM72 og BM73: 10,313%
BM 69 type a/b/c 13,269 %
TP 69 type d/e/g 12,530 %


Hensetting ved planlagte avvik

Blir togoperatører fakturert for hensetting ved planlagt avvik?

Fakturering er basert på hva dere bestiller av hensetting i ruteplan, basert på grunnrutemodell dere skal kjøre. Dere blir ikke fakturert for endringer som kommer ved avvik. Det blir løst operativt.

Oppdatert 12.02

Størrelse Kvaleberg

Eksisterende bygg er ca. 2.800kvm.
Selve verkstedsanlegget er ca. 2.200kvm og resten er blant annet personallokaler.

Eksisterende innvendig sporlengde står i Network Statement: http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=vedlegg:driftsbanegarder_hensetting_verksteder:kvalaberg

Nytt bygg blir ca. 2.800-2.900kvm
Selve verkstedsanlegget blir ca. 2.500kvm og resten er blant annet personallokaler.

Det skal etableres 2 innvendige spor a 110 meter og et tredje utvendig servicespor a 110 meter.

Historikk oppdateringer Trafikkpakke 1.docx