Støtteordning for nye sidespor

Samferdselsdepartementet har innført en støtteordning for virksomheter som vil bygge nye eller gjenåpne tidligere sidespor på jernbanenettet. Ordningen skal administreres av Bane NOR og formålet er å få mer godstrafikk på jernbane.

1 Informasjon
2 Krav
3 Søknad

I løpet av de siste par årene har Bane NOR gjenåpnet flere nedlagte sidespor for godstrafikk. Utviklingen med stadig flere togselskap som kjører godstog på norske spor har bidratt til at tidligere sidespor har blitt tatt i bruk igjen. Særlig gjelder dette for tømmertrafikk og skogprodukter, men også annen trafikk har kommet tilbake på jernbane som følge av dette. Nå vil altså departementet legge til rette for at flere nye og tidligere sidespor kan bli realisert. Staten kan bidra med inntil 50% av anleggskostnadene for private bedrifter som ønsker sidespor. Bane NOR skal behandle søknadene og samtidig vurdere om den strekningen søknaden gjelder for har tilstrekkelig kapasitet.

Søknader om støtte til bygging eller gjenoppbygging av sidespor må blant annet inneholde en beregning av hvor stort transportvolum som overføres fra veg til bane som følge av dette.

Ordningen er for øvrig vurdert og godkjent av EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Retningslinjene for ordningen er vedlagt, se PDF-dokument. Der framgår også hvordan man kommer i kontakt med rett instans i Bane NOR.