Powiadamianie o nagannych sytuacjach

Wszyscy pracownicy Bane NOR, dostawcy, klienci i użytkownicy mają prawo do zgłaszania występujących w firmie nagannych sytuacji, o jakich się dowiedzieli.

Jeśli chcesz powiadomić o:

 • Brakach w wyposażeniu
 • Wandalizmie
 • Problemach z parkowaniem
 • Hałasie
 • Innych sprawach związanych z informacjami dla klientów i informacjami o ruchu

Skontaktuj się z biurem obsługi klienta klikając tutaj.

Jeśli chcesz powiadomić o naruszeniu przepisów, wytycznych lub zasad etycznych:

 • Korupcji
 • Defraudacji
 • Mobbingu
 • Molestowaniu seksualnym
 • Dyskryminacji
 • Dumpingu socjalnym
 • Nadużywaniu substancji odurzających
 • Innego rodzaju oszustwach finansowych, przestępstwach gospodarczych lub zachowaniach nielegalnych albo niedopuszczalnych

Prześlij powiadomienie za pośrednictwem naszej usługi elektronicznego zgłaszania klikając tutaj.

Jeśli nie chcesz korzystać z usługi elektronicznego zgłaszania, możesz też:

 • Zadzwonić do BDO pod numer: 970 86 000
 • Skontaktować się z BDO pocztą elektoniczną: integrity@bdo.no
 • Przyjść osobiście do BDO lub wysłać list z oznaczony „Varsel” pocztą na adres: BDO v/granskningsenheten, Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo

Masz również prawo do informowania innych organów nadzoru lub innych władz publicznych (np. Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet), Inspekcji Danych Osobowych (Datatilsynet), policji itp.)

Kto może powiadamiać?

Do zgłaszania nieprawidłowości mają prawo wszyscy pracownicy Bane NOR, dostawcy, klienci i użytkownicy.

Powiadamianie jest bezpieczne

Odwet i represje przeciwko każdemu, kto powiadamia o nagannych sytuacjach, są zabronione, dlatego też powiadamianie jest bezpieczne.

Powiadomienie powinno zawierać następujące informacje:

 • Twoje imię i nazwisko (można też powiadamiać anonimowo).
 • Data powiadomienia.
 • Konkretna sytuacja, o której powiadamiasz (opisz fakty).
 • Ewentualnie czas i miejsce zdarzenia, o którym powiadamiasz.
 • Informacje na temat innych osób, które mogły widzieć zdarzenie lub mają istotne informacje.
 • Jeśli wiesz, że powiadomienie można powiązać z wcześniejszymi lub obecnymi epizodami albo sytuacjami, nie zapomnij o tym poinformować.
 • Wszystkie zgłoszenia będą traktowane poważnie. Dotyczy to także powiadomień anonimowych.
 • Wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane w jak najkrótszym czasie.
 • Postępowanie w związku z powiadomieniami jest z zasady poufne.
 • System powiadamiania musi być taki, by można było z niego korzystać bez obaw o konsekwencje, odwet czy zemstę.

Jakie zasady obowiązują przy rozpatrywaniu spraw powiadomień w Bane NOR?

 • Wszystkie zgłoszenia będą traktowane poważnie. Dotyczy to także powiadomień anonimowych.
 • Wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane w jak najkrótszym czasie.
 • Postępowanie w związku z powiadomieniami jest z zasady poufne.
 • System powiadamiania musi być taki, by można było z niego korzystać bez obaw o konsekwencje, odwet czy zemstę.

Kto będzie zajmował się moim powiadomieniem i jak wygląda dalszy bieg sprawy?

W imieniu Bane NOR powiadomieniami zajmuje się spółka doradców i rewidentów BDO AS. BDO przesyła zgłoszenie do działu powiadomień w Bane NOR. Dział ten przeprowadza następnie konkretną ocenę tego, kto powinien wziąć udział w dalszym prowadzeniu sprawy oraz jakie działania należy zastosować. Będzie to oczywiście zależeć od rodzaju sprawy i od tego, przeciwko komu skierowane jest powiadomienie.

Czy otrzymam informacje zwrotne na temat mojego powiadomienia?

Tak. Osoby powiadamiające otrzymają potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Nie będzie to możliwe, jeśli postanowisz powiadomić anonimowo.

Powiadomiłem o sytuacji związanej z pewną osobą. Co się z nią stanie?

Jeśli zostanie podjęta decyzja o dalszym prowadzeniu sprawy, osoba, której dotyczy powiadomienie, zostanie z zasady poinformowana o powiadomieniu i o tym, jakie informacje w nim podano. Osoba ta będzie miała możliwość przedstawienia swojej wersji sprawy tak wcześnie, jak to możliwe. Gdy sprawa zostanie ostatecznie rozpatrzona, osoba, o której powiadamiano, zostanie niezwłocznie o tym poinformowana, niezależnie od wyniku.