Nattarbeid i sporet ved Hognestad

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I området ved Hognestad er vi i gang med å utbedre og forsterke dreneringen i området.

Innledningsvis vil vi sterkt beklage at naboer ikke er blitt varslet om perioder der det har foregått støyende nattarbeider. Den manglende varslingen skyldes en beklagelig glipp i våre rutiner for intern informasjonsutveksling om planlagte tiltak.

Støyende arbeid oppstår da pukk skal lastes i vogner og legges ut i forbindelse med dreneringsarbeidet.

Hva er det som foregår?
Arbeidet som foregår ved Hognestad er et ledd i å forsterke anleggene for å kunne håndtere økt nedbør. I det aktuelle området er det innslag av finstoff (sand, jord og knust pukk) som gir dårligere drenering av vann enn det som er ønskelig.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Alternativ overnatting
Bane NOR kan i enkelte tilfeller bistå med alternativ overnatting ved netter der det planlegges arbeider som genererer støy utover anbefalte grenseverdier. Dette avtales særskilt i hvert enkelt tilfelle.

Kontaktinformasjon
Eystein Hillesund
Prosjektleder Bane NOR
Mobil:   916 55 195 (08-15)
E-post: eystein.hillesund@banenor.no