I høst bytter vi sviller mellom Vikersund og Tyristrand

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Randsfjordbanen. I løpet av høsten bytter vi ut gamle sviller på deler av strekningen mellom Vikersund og Tyristrand. Arbeidet skal etter planen være avsluttet innen utgangen av oktober.

Arbeidet utføres av Veidekke Bane AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå på kveldstid/natt (20-07). Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av arbeidet, men understreker at det generelle støynivået vil være moderat, men korte perioder med noe kraftigere støy, blant annet knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy, må påregnes.

Hvorfor skifter vi sviller?
En del av svillene på delstrekningen mellom Vikersund og Tyristrand er gamle og utslitte, og må derfor byttes ut. Nye sviller bidrar til økt stabilitet og bedre linjeføring (sporgeometri). Begge deler bidrar til noe redusert støy fra tog som passerer.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.