Anleggsarbeid ved Egersund stasjon

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av det norske jernbanenettet. I perioden 21. november – 1. mars vil vi jobbe med å modernisere og heve standarden på mellomplattformen ved Egersund stasjon.

Arbeidet utføres av Risa AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå både på dagtid og natt. Nattarbeidet vil ha oppstart ca. kl. 02.00 de fleste netter i perioden. Aktiviteten vil innebære perioder med støy. Spesielt i første fasen av prosjektet (21.11. – 15.12.) da arbeidet med å fjerne den opprinnelige plattformen vil foregå, og det blant annet vil foregå saging i betong.

I resten av anleggsperioden vil det generelle støynivået være mer moderat, men det vil være perioder med kraftigere støy, blant annet knyttet til arbeidet med å komprimere massene under det nye plattformdekket. Vi vil ellers understreke at entreprenøren vil forsøke å tilrettelegge arbeidet slik at omfanget av særlig støyende nattarbeid begrenses så mye som mulig.

Plattformarbeidet starter i Stavangerenden, og forflytter seg gradvis i retning motsatt ende av stasjonen. Dette gjør at støyen vil variere avhengig av avstanden til arbeidsstedene. Vi gjør samtidig oppmerksom på at det vil være stans i arbeidene gjennom hele jule-/nyttårshøytiden (23. desember - 2. januar).

Hvorfor oppgraderer vi plattformene?

Den eksisterende mellomplattformen tilfredsstiller ikke dagens krav til standard. Den nye plattformen blir 250 meter lang, og vil bli bygget i samsvar med krav til universell utforming, blant annet med hensyn til plattformhøyde og forskriftsmessig merking for blinde og svaksynte. Tiltaket innebærer at vi legger forholdene bedre til rette for alle grupper av reisende til og fra Egersund stasjon.

Tilbud om alternativ overnatting

Deler av anleggsarbeidet, særlig i den første fasen av prosjektet vil innebære støy som overskrider anbefalte grenseverdier. Det er derfor aktuelt å tilby alternativ overnatting til naboer som i særlig grad blir berørt. For mer informasjon, ta kontakt med vårt Kundesenter.

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)