Vegetasjonsrydding mellom Nærbø og Bryne

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold langs Sørlandsbanen. I den forbindelse vil det i perioden 11. februar til 31. mars pågå vegetasjonsrydding langs jernbanesporene på strekningen mellom Nærbø og Bryne.

Arbeidet vil innebære støy og uvante lyder, blant annet knyttet til bruk av skinnegående maskiner, motorsag og fliskutter. Vi beklager ulempene som følge av arbeidet.

Arbeidstider
Arbeidet vil ikke foregå sammenhengende gjennom hele perioden, men bli utført i løpet av disse fire periodene:

  • 11 – 17. februar
  • 25. februar – 3. mars
  • 11. – 16. mars
  • 24. – 31. mars

Arbeidet vil foregå i tidsrommet 24.00-05.00. Unntaket er natt til lørdager og søndager hvor arbeidet vil foregå i tidsrommet fra ca. 03.00-10.00. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at arbeidet vil forflytte seg. Dette bidrar ytterligere til å begrense omfang og varighet av støyen på de enkelte arbeidsstedene.

Hvorfor rydder vi vegetasjon?

I dette tilfellet dreier det seg om forberedelser til dreneringsarbeid som skal utføres på et senere tidspunkt. God kontroll på vegetasjon og ettervekst er ellers viktig av flere årsaker. Det bidrar blant annet til å redusere risikoen for viltpåkjørsler, og sikrer samtidig at lokomotivførerne har god sikt til signaler og skilt langs sporene. I tillegg bidrar det til å sikre bedre utsikt fra togvinduet, og dermed en bedre reiseopplevelse for folk som er på farten.

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Eventuelle spørsmål om arbeidet som skal utføres, kan rettes til:

Kurt Jensen
Byggeleder
Mobil:   916 59 943
E-post: kurt.jensen@banenor.no