Vegetasjonsrydding Egersund-Ogna og Moi-Kjelland

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold langs Sørlandsbanen. I den forbindelse vil det i perioden 3. mars til 23. mai pågå vegetasjonsrydding langs jernbanesporene på delstrekningene Egersund-Ogna og Moi-Kjelland.

Arbeidet vil innebære støy og uvante lyder, blant annet knyttet til bruk av skinnegående maskiner, motorsag, ryddesag og fliskutter. Vi beklager ulempene som følge av arbeidet, men understreker at arbeidet hele tiden vil forflytte seg. Periodene med særlig kraftig støy vil derfor være relativt kortvarige på de enkelte arbeidsstedene. I tillegg vil vi, så langt det er praktisk mulig, forsøke å begrense omfanget av støyende arbeid i folketette områder på søndager og helligdager gjennom hele perioden.

Arbeidstider
På delstrekningen Egersund-Ogna vil arbeidet foregå i tidsrommene 07-19 og 24.00-05.00 alle dager/netter i den angitte perioden unntatt påsken. På delstrekningen Moi-Kjelland vil arbeidet foregå i tidsrommet 06-19 alle dager i perioden unntatt påsken.

Hvorfor rydder vi vegetasjon?

God kontroll på vegetasjon og ettervekst er viktig av flere årsaker. Det bidrar blant annet til å redusere risikoen for viltpåkjørsler, trefall over sporene. Samtidig bidrar det til å sikre at lokomotivførerne har god sikt til signaler og skilt langs sporene. I tillegg bidrar gir det bedre utsikt fra togvinduet og dermed en bedre reiseopplevelse for folk som er på farten.

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Eventuelle spørsmål om arbeidet som skal utføres, kan rettes til:

Arve Hove
Assisterende byggeleder, Nettskog AS
Mobil:   970 82 233.