Sporarbeid på Arendalsbanen

Bane NOR har ansvaret for drift og vedlikehold av Arendalsbanen. I den forbindelse vil det i periodene 28. oktober til 4. november og 10. – 18. november foregå utskifting av gamle sviller på i alt sju delstrekninger mellom Nelaug og Arendal.

Arbeidet utføres av Banefjell AS på oppdrag fra Bane NOR, og det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne skinne-/veigående spesialmaskiner med påmontert utstyr for utskifting av sviller. Arbeidet vil foregå i tidsrommet 21.00-09.00 hver natt i de aktuelle periodene.

Aktiviteten vil medføre noe støy og uvante lyder. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av dette, men understreker at mannskap og maskiner hele tiden forflytter seg, noe som innebærer at periodene med ekstra støy vil være relativt kortvarige og forbigående. Vi beklager også sen varsling som skyldes svikt i våre interne rutiner for utveksling av informasjon.

Hvorfor skifter vi sviller?
Svillene på de aktuelle delstrekningene er gamle og slitte, og må derfor byttes ut. Nye sviller samt justering og pakking (stabilisering) av sporene gir økt stabilitet og bedre sporgeometri. Begge deler bidrar til noe redusert støy fra tog som passerer.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

For mer informasjon om arbeidet, ta gjerne kontakt med:
Jens Wedemann
Prosjektleder Bane NOR
Mobil:    916 77 618 (08-20)
E-post:   jens.wedemann@banenor.no