Ras- og flomsikring ved Blakstad stasjon

Bane NOR har ansvaret for drift og vedlikehold av Arendalsbanen. Ved Blakstad stasjon vil det i perioden 3. – 10. september foregå bygging av ny støttemur og stabilisering av skråning ned mot elva.

Arbeidet utføres av Banefjell AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter blant annet tradisjonelt anleggsarbeid som gravearbeid, fundamentering, forskaling, betongarbeid etc. I tillegg vil det foregå arbeid i sporet som blant annet innebærer at sporet midlertidig fjernes, og deretter bygges opp på nytt. I arbeidet vil det bli benyttet gravemaskiner og lastebiler, diverse skinnegående spesialmaskiner samt håndholdt verktøy og spesialutstyr for kapping, sveising og stabilisering av sporet.

Anleggsaktiviteten vil foregå døgnkontinuerlig, og vil innebære støy og uvante lyder. Vi beklager ulempene som følge av dette, men understreker at vi vil forsøke å begrense omfanget av særlig støyende arbeid på natt så langt det er praktisk mulig. For orden skyld gjør vi oppmerksom på at kommunale helsemyndigheter, politi og brann- og redningsetater er informert om arbeidet som skal utføres.

Hvorfor må vi utføre arbeidet?
Stabiliteten i den eksisterende skråningen er ikke tilfredsstillende, og av hensyn til sikkerheten er det nødvendig å gjøre omfattende tiltak for å eliminere risikoen for ras og utglidning. Den nye betongmuren vil sørge for økt stabilitet og dermed også trygghet for sikker togfremføring.

For mer informasjon om arbeidet, ta gjerne kontakt med:
Jens Wedemann
Prosjektleder Bane NOR

Mobil:    916 77 618 (08-20)
E-post:   jens.wedemann@banenor.no