Nattarbeid på Randsfjordbanen 9. - 29. september

Bane NOR har ansvaret for modernisering og vedlikehold av jernbanen i Norge. I tidsrommet 9. – 29. september vil det foregå nattarbeid i sporet om lag midtveis mellom Åmot og Skotselv.

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter arbeid og aktivitet knyttet til utskifting av gamle skinner over en delstrekning på snaut to kilometer om lag midtveis mellom Åmot og Skotselv. Arbeidet vil foregå i tidsrommet fra ca. kl. 02.00 til kl. 10.00, og det vil blant annet bli benyttet diverse dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner samt diverse håndholdt verktøy og spesialutstyr.

Noe støy og uvante lyder må påregnes, men vi understreker at det generelle støynivået erfaringsmessig vil være relativt moderat. Vi gjør oppmerksom på at det vil forekomme perioder med kraftigere støy, særlig i forbindelse med kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter. Vi beklager ulempene som følge av dette, men understreker at periodene med særlig kraftig støy vil være svært kortvarige (5-10 minutter) og forbigående.

Hvorfor skifter vi skinner?
Skinner utsettes for store krefter fra mange og tunge tog, og på denne delstrekningen er vi kommet til et punkt hvor andre former for forebyggende vedlikehold ikke lenger er tilstrekkelig til å opprettholde tilfredsstillende sporkvalitet. Dermed må slitte skinner byttes ut med nye. Som et ledd i dette arbeidet blir sporet pakket (stabilisert) og justert for å sikre optimal sporgeometri og linjeføring. Dette bidrar blant annet til økt komfort og noe redusert støy fra tog som passerer.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på e-post til kundesenter@banenor.no