Rassikringstiltak ved Åneby og Grua 17. - 22. juni

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 17. – 22. juni foregå fjellsikring i nærheten av Åneby og Grua. Hensikten er å forebygge utglidning og steinras.

Arbeidet vil bli utført av Mesta AS på oppdrag fra Bane NOR. Aktiviteten omfatter blant annet rensk og sikring av fjellskjæringer, og det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner, lift samt diverse håndholdt boreutstyr, muttertrekker etc. Arbeidet vil foregå døgnkontinuerlig i den angitte perioden, men entreprenøren vil, så langt det er praktisk mulig, utføre de mest støyende arbeidene utenom nattestid.

Hvorfor natt- og helgearbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av Vy’s kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at politi og helsemyndigheter i berørte kommuner er orientert om det planlagte arbeidet.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon om arbeidet som skal foregå, ta kontakt med:

Tore Siren
Anleggsleder Mesta AS
Mobil:   472 70 190 (08-15)