Støyende arbeid - Nittedal stasjon

Bane NOR vedlikeholder og moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det 29. og 30. september foregå støyende arbeid ved Nittedal stasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres i regi av Rambøll på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter geotekniske og miljøtekniske grunnundersøkelser knyttet til planlagt nytt stasjonsområde og forlengelse av kryssingsspor i Nittedal. Arbeidene vil foregå i tidsrommet 09-21 begge dager.

De planlagte arbeidene genererer i utgangspunktet lite støy. Unntaket vil være intervallene hvor det bores i fast fjell. Under disse intervallene vil støyen overskride anbefalte grenseverdier for støy (ref. Miljødirektoratets veileder til retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) Disse intervallene vil imidlertid være relativt kortvarige (anslagsvis 5-20 minutter per borepunkt). Vårt mål er å redusere ulempene så mye som mulig.

Hvorfor helgearbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Vi gjør oppmerksom på at Gjøvikbanen er stengt for ordinær trafikk, og henviser til NSB Gjøvikbanen for mer detaljert informasjon om alternativ transport den aktuelle helgen.

For nærmere informasjon om de planlagte arbeidene, ta gjerne kontakt på dagtid (08.00 – 15.00) med:

Prosjektleder Hilde Gjellum
Mobil: 402 42 531
E-post: hilde.gjellum@banenor.no

Kommunikasjonsrådgiver Espen Sare
Mobil: 400 27 507
E-post: espen.sare@banenor.no