Sanering av planoverganger - varsel om oppstart

Denne uken starter arbeidet med å bygge nye atkomstveier i forbindelse med sanering av tre usikra planoverganger på Gjøvikbanen. Arbeidet utføres av NRC Rail på oppdrag for Bane NOR.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ny atkomstvei til boligene skal bygges som landbruksvei i klasse 3, mens tilførselsveien for skogsdriften bygges som landbruksvei i klasse 7. Hovedveien blir lagt i kulvert under jernbanen.

Grunnforholdene består i hovedsak av forholdsvis tynt dekke med en del fast fjell på østsiden av jernbanen, og det må forventes sprenging av terreng på store deler av anlegget på denne siden. På vestsiden er det mer løsmasser og her blir veien stort sett liggende på fyllinger.

Veiene skal bygges og ferdigstilles i løpet av høsten. Den største milepelen er i perioden 14. – 17. september, hvor innleggelse av kulverten skal skje. I denne perioden må man sprenge, grave ut og fylle igjen. Arbeidet vil pågå døgnkontinuerlig. Berørte naboer vil motta nytt nabovarsel når denne arbeidsperioden nærmer seg. 

Ønsker du mer informasjon om prosjektet, kontakt Bane NOR på telefon, 916 57 193.