Detaljregulering Rånåsfoss stasjon - Varsel om oppstart

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (§§ 12-3 og 12-8) varsler Bane NOR herved oppstart av arbeidet med detaljreguleringsplan for Rånåsfoss stasjonsområde. Arbeidet foregår i regi av Norconsult AS på oppdrag fra Bane NOR. Hensikten med arbeidet er å tilrettelegge jernbanesporet og stasjonsområdet slik at det kan brukes doble togsett på stasjonen, og øke kapasiteten for lange godstog. Tiltaket skal bidra til å bedre punktligheten og kapasiteten på Kongsvingerbanen. 

I planarbeidet er tilgjengelighet på stasjonsområdet for gående og syklende, kollektivtransport og parkeringsløsninger viktig. En mer detaljert beskrivelse av formålet med planen samt beskrivelse av området, hva som skal utredes og hvilke hensyn som skal tas i planarbeidet er gjengitt i et såkalt planinitiativ.

Vi gjør oppmerksom på at vi, i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og Forskrift om behandling av private forslag etter plan- og bygningsloven, har gjennomgått planinitiativet og forslag til planområde i oppstartsmøte med Sørum og Nes kommuner. I referatet fra møtet er krav og andre hensyn som kommunene vektlegger beskrevet. 

Planoppstart for Rånåsfoss stasjon ble politisk behandlet i Sørum kommune 15.02.18 (saksnr 36/18). Kommunen ga tilslutning til oppstart, og presiserte at fortausløsning fra stasjonen til Eidsvegen/Sandnesvegen skal tas med i planomrisset ved oppstart. Politisk behandling av planinitiativet i Nes kommune finner sted 22.mai 2018. 

Planomrisset viser innenfor hvilket område reguleringsplanen kan utarbeides. Ved varsel om oppstart er det vanlig å melde et større område enn selve tiltaket. Det er for å sikre at det er nok areal til tiltaket, terrengtilpasning og sideareal, og nok areal til gjennomføring av byggingen av tiltaket.

En reguleringsplan er et juridisk dokument som viser hvordan et område kan brukes, og som både gir tillatelse til og setter krav til hvordan tiltak skal gjennomføres. 

Hvordan påvirke planen?
En reguleringsplan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget, prosjektleder i Bane NOR og i kommunen for å få svar på spørsmål underveis i arbeidet. Det er to punkt i planprosessen hvor det er mulighet til å gi formelle innspill til planen. Første anledning er når varsel om oppstart av planarbeidet annonseres. Det vil si nå. Neste mulighet er når forslaget til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn (også kalt høring). 

Folkemøte om reguleringsplanen
I oppstarten av planarbeidet er det viktig at all relevant informasjon om området, og hva som bør tas hensyn til i planleggingen og byggingen av stasjonsområdet kommer frem. I den forbindelse inviterer Bane NOR naboer, grunneiere og andre interesserte til folkemøte om reguleringsplanen for Rånåsfoss stasjon. 

Auli skole - Onsdag 6. juni, kl. 18.00

 Hensikten med møtet er å gi informasjon om prosjektet og være tilgjengelige for spørsmål. Kontaktpersonene i Bane NOR og Norconsult som har ansvar for prosjektet og planarbeidet deltar. 

Skriftlige innspill
Skriftlige innspill til planen sendes til:

Norconsult AS v/Ingvild Tillerbakk (Klæbuveien 127 B, 7031 Trondheim), eller til E-post: (Ingvild.tillerbakk@norconsult.com). 

Skriftlige innspill som blir mottatt i forbindelse med varsel om oppstart blir oppsummert og tatt med videre i planarbeidet, og kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev. Link til PDF for utskrift av informasjonen du nettopp har lest, finner du her.

Frist for skriftlige innspill til planoppstart er satt til 15. juni 2018. 

Kontaktperson Norconsult AS
Ingvild Tillerbakk
E-post:   ingvild.tillerbakk@norconsult.com
Mobil:    454 04 632 

Kontaktperson Bane NOR
Prosjektleder Jacqueline Næss
E-post:   jacqueline.ann.naess@banenor.no
Mobil:    974 22 535.

2018 05 - Planinitiativ Rånåsfoss.pdf

2018 05 - Rånåsfoss Referat oppstartsmøte.pdf

2018 05 Informasjonsbrev - Reguleringsplan Rånåsfoss stasjon.pdf