Nattarbeid Nittedal-Bjørgeseter

Bane NOR moderniserer Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet fra 3. – 5.10 bli utført punktvis maskinelt sporvedlikehold på strekningen mellom Nittedal og Bjørgeseter.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidene utføres av Leonhard Weiss GmbH på oppdrag fra Bane NOR, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevet, skinnegående spesialmaskin for sporjustering. Arbeidene utføres i tidsrommet fra ca. kl. 22.00-06.00 de angitte nettene i perioden.

Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at det dreier seg om relativt få punkter på den angitte strekningen. I tillegg vil maskiner og utstyr hele tiden være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av NSBs kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at politi og helsemyndigheter i berørte kommuner er orientert om de planlagte nattarbeidene.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med undertegnede;

Gunnar Haug
Bane NOR Infrastrukturdivisjonen
Område Øst
Mobil: 916 50 373
E-post: hagu@banenor.no