Digitaliseringen av jernbanen i Oslo sentrum er i gang

Bane NOR fornyer jernbanens signalanlegg over hele landet. Utdatert teknologi erstattes med et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land, European Rail Traffic Management System (ERTMS). Vi har forberedende arbeider flere steder i Oslo sentrum. Nå starter vi opp ved Brynsbakken.

Bane NOR bygger kabelkanaler, blokkposter (skille mellom to sporstrekninger), teknisk hus og strømforsyning for nytt digitalt signalsystem på jernbanen. De forberedende arbeidene i Oslo sentrum er i gang. Foto: Liv Tone Otterholt

Fra 2022 til 2024 skal vi gjøre arbeider på Oslo S, Nationaltheatret stasjon, Loenga, Brynsbakken og Lodalen. Arbeider vil også pågå på Østfoldbanen mot Bekkelaget, Gjøvikbanen mot Grefsen, Hovedbanen mot Bryn og Gardemobanen mot Hellerud.

Hva og hvor skal vi bygge?

Det første vi gjør er å bygge føringsveier og kummer for kabler på stasjoner, planoverganger og blokkposter (skillet mellom to sporstrekninger der det til enhver tid bare kan befinne seg ett tog av gangen). Vi etablerer også områder for nye teknisk hus og strømforsyning på stasjoner og blokkposter.

Vi startet på Loenga og i Lodalen i 2022. I 2023 starter arbeidet på Nationaltheatret, Oslo S og Brynsbakken. Arbeidslaget vil flytte på seg langs jernbanenlinjen i takt med fremdriften. Varigheten på arbeidene varierer på de ulike stedene.

De nærmeste naboene til jernbanen vil motta varsel på SMS med informasjon når det nærmer seg oppstart i deres område.

Noe støy 

Enkelte som bor nær jernbanen, vil bli berørte av arbeidene. For å bygge føringsveier, benytter vi gravemaskiner, hjullaster og skinnegående traktor, og betongelementene må tilpasses ved hjelp av betongsag. Det kan i noen tilfeller være nødvendig med ekstra belysning når vi jobber om natten.

Hvor skal vi jobbe nå?

Brynsbakken

Arbeidet ved Brynsbakken starter opp 22. mars og skal etter planen vare til ut juli. Naboer som blir berørt av arbeidene skal varsles jevnlig. Arbeidet vil forflytte seg, så det vil ikke være kontinuerlig støy på samme sted.

22. mars til 28. mars: Vi skal jobbe mellom Biskop Jens Nilssøns gate 5 og Schweigaardsgate 99. Arbeidet som skal utføres i denne perioden er lite til middels støyende. Vi skal renske pukk (stein) fra kummer og bytte lokk på kabelkanaler. Vi bruker gravemaskin og hjullaster i arbeidet. Arbeidene skal utføres så skånsomt som mulig.

Arbeidstid er mellom kl. 20 og kl. 06. Vi skal ikke utføre støyende arbeider i innsovningsperioden mellom kl. 23 og 01. Vi tilbyr ikke alternativ overnatting ved mindre støyende arbeider, med mindre det er spesielle behov vi bør ta hensyn til. Ta i så fall kontakt med vårt kundesenter, se kontaktinformasjon under.

På grunn av en sjelden feil i varslingssystemet gikk SMS-varsel om disse arbeidene til naboene ut flere dager forsinket. Vi beklager dette, og følger opp så dette ikke skal skje igjen.

Fra 29. mars til 4. april: Vi skal jobbe på dagtid mellom kl. 07-19 på jernbanen mellom St. Halvardsgate 23 og Arnljot Gellines vei 29. Arbeidet med å renske pukk (stein) fortsetter, se informasjon over. Det vil i enkelte tilfeller benyttes betongsag.

5. april: ingen arbeider

Arbeider i påsken: I påsken er det en togfri periode mellom 6. og 10. april som skal benyttes til å jobbe i og ved jernbanesporet. De mest støyende arbeidene skal gjøres på dagtid. Vi skal ikke utføre støyende arbeider i innsovningsperioden mellom kl. 23 og 01. Vi tilbyr alternativ overnatting til naboer som er utsatt for støy, les mer lenger ned på siden.

6. april – 9. april: Arbeid fra kl. 07-18 mellom Munkegata 11 A og Jernbaneveien 6. I denne perioden skal vi bytte lokk på kabelkanaler og renske pukk (stein) som ligger på lokkene. Ved Biskops Jens Nillsøns gate 5 skal vi montere kum, kabelkanal og grave en grøft. Vi bruker gravemaskin og dumper til å frakte vekk stein i dette arbeidet. Det kan også bli behov for å bruke betongsag og løvblåser.

10. april og 11. april: Arbeid fra kl. 20-06 mellom Enebakkveien 37B og Biskop Jens Nilsøns gate 5. Vi fortsetter arbeidet med å bytte lokk på kabelkanaler. Dette omfatter bruk av gravemaskin når vi rensker pukk (stein) over lokk, og dumper til å frakte vekk steinene.

12. april – 18. april: Vi jobber dagtid mellom kl. 07-19 mellom St. Halvardsgate 25A og Fagerlia 35. Samme type arbeid som beskrevet over. Vi bruker gravemaskin, betongsag og løvblåser.

Naboer som blir berørt av arbeidene blir varslet med SMS på mobil. Vi oppdaterer denne siden med mer informasjon snart. Vi tilbyr alternativ overnatting til naboer som er utsatt for støy, les mer lenger ned på siden.

Hvorfor jobber vi om natten?

Arbeidene skal utføres i og ved jernbanesporet hvor det kjøres tog. Av hensyn til både togtrafikken og sikkerheten til mannskapet ute i sporet, kan det være nødvendig å gjøre jobben i perioder hvor togtrafikken er begrenset, det vil si klokka 19:00-07:00, også i helgene. Vi beklager ulempene dette kan medføre. Bane NOR forholder seg til retningslinjene for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442). 

Arbeidene utføres i dialog med Oslo kommune, som har ansvar for støydispensasjoner. Dersom du skulle ha spørsmål til regelverket eller dispensasjonen som er gitt, kan du kontakte Bydel Gamle Oslo på tlf. 2180 2180 eller postmottak@bgo.oslo.kommune.no. Dispensasjonsvedtaket og dokumenter tilknyttet søknaden kan bestilles på kommunenes e-Innsyn.  

Vi gjør oppmerksom på at Follobanen også har arbeider i samme område rundt Oslo S, og at det skal gjøres noe annet arbeid og grunnundersøkelser i Brynsbakken i april/mai i regi av prosjektet kapasitetsøkning Oslo/Brynsbakken. Mer informasjon vil sendes til berørte naboer. Les mer om Follobanens arbeider her. Les mer om prosjektet kapasitetsøkning Oslo/Brynsbakken her.

Alternativ overnatting

Dersom det er støyende arbeider på nattetid, tilbyr Bane NOR alternativ overnatting for spesielt berørte naboer. Dette forutsetter at arbeidene støyer om natta, og hotellovernattingen må avtales og bestilles av Bane NOR på forhånd, senest tre dager før varslet oppstart av arbeid. Ved forespørsel om alternativ overnatting, ber vi om at kontaktskjema fylles ut. Prosjektet vurderer hver søknad individuelt ut fra kommende arbeider og støyulempen for den enkelte nabo.

Det tilbys ikke hotell ved mindre støyende arbeider.

Har du spørsmål?

Er du nabo til jernbanen og ønsker informasjon om arbeidene nær deg, ta kontakt vårt kundesenter. Åpningstider er mandag til fredag klokka 8-19, samt lørdag, søndag og helligdag klokka 9-15.

Mer informasjon om ERTMS

Kartet viser hvor vi jobber i Oslo sentrum. Områder merket med blått er der hovedparten av arbeidene vil foregå. Det er også arbeider mellom de blå og røde områdene i kartet. Illustrasjon: Bane NOR