Hektisk sommer på Drammenbanen - En liten påminnelse

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av det norske jernbanenettet. Det er en omfattende og krevende jobb, særlig i det sentrale østlandsområdet, hvor det er spesielt stor slitasje.

Drammenbanen er én av strekningene hvor det trengs en ekstra vedlikeholdsinnsats for å sikre at våre spor og anlegg fungerer slik at togene kommer og går når de skal. Gjennom hele juli vil det være hektisk aktivitet, spesielt på delstrekningen mellom Slependen og Høn.

Noe av arbeidet vil innebære støy og uvante lyder for naboer langs Drammenbanen. Vi beklager ulempene som følge av dette, men understreker at hovedtyngden av støyende arbeid vil foregå på dagtid (07-19). Klikk her for å lese mer om alt arbeid som skal foregå på Drammenbanen denne sommeren.

Nattarbeid kan forekomme
Selv om arbeidet i utgangspunktet er planlagt gjennomført på dagtid, kan det bli nødvendig å utføre støyende nattarbeid. Omfanget vil i stor grad være avhengig av vær- og temperaturforhold. Hvis temperaturen i skinnene er for høy, kan ikke gamle og nye skinneskjøter kappes og sveises på dagtid, blant annet pga. risikoen for solslyng og at skinnegående spesialmaskiner sporer av.

Vi kommer til å følge nøye med på værmeldingene fra Meteorologisk institutt. Spesielt i tidsrommet 2. – 18. juli, hvor arbeidet med å rense og skifte ut gammel pukk under sporene skal foregå. Dersom vi ser at det vil være behov for nattarbeid vil vi varsle naboene i de aktuelle områdene særskilt om dette. I tillegg vil vi tilby alternativ overnatting til naboer som i særlig grad blir berørt.

Problemfri hverdag
Vi er klar over at mye av vår virksomhet på Drammenbanen, kan bidra til å legge en demper på deler av sommeridyllen. Det beklager vi, men det er dessverre ikke til å unngå. Vi ber om forståelse for at det viktige vedlikeholdsarbeidet må gjennomføres, og minner nok en gang om at alt vi gjennomfører av store og små tiltak, sikter mot å bidra til en mest mulig problemfri hverdag for pendlere og alle andre som er avhengige av at togene kommer og går i rute.

God sommer!