Slik blir påsken på Drammenbanen

Drammensbanen har de senere år fått en høyere belastning og derav økt slitasje som igjen har gitt flere feil og lavere oppetid.

Økt slitasje har gjort at anlegget og enkelte komponenter har nådd en slik standard som tilsier at anleggets levetid er oppnådd og det er behov for fornyelse. Feil i infrastrukturen på strekningen Oslo-Drammen får store konsekvenser for punktlighet og regularitet for hele Oslo området og øvrige banestrekninger. Det er av vesentlig samfunnsmessig interesse at Bane NOR får utføre oppgradering/fornyelse av banen.

Bane NOR skal utføre døgnkontinuerlige arbeider mellom Asker stasjon, i Lieråsentunnelen og på dagstrekningen Lier - Brakerøya i disse periodene:

  • Total nedstengning:
    • Påske: 27. mars - 5. april
    • Sommer: 26. juni - 9. august
  • Kontaktledningsanlegget fra Asker til Brakerøya skal skiftes ut i påske- og sommerbruddet, herunder blant annet master, utliggere og kontaktledninger. Til dette benyttes skinnegående maskiner og håndholdt verktøy. Vi venter at lydnivåene fra disse arbeidene ikke vil oppleves som forstyrrende.
  • Gamle tremaster skal kappes og fjernes og nye master skal monteres på fundamenter som ble lagt ned i tidligere brudd. Dette vil bli gjort i sommerbruddet, og vil medføre kortvarig støy fra hvert enkelt sted fra saging av de gamle mastene og fra stramming av bolter for festing av de nye mastene. Kapping av de gamle mastene vil foregå på dagtid, mens stramming av bolter vil måtte utføres fortløpende for hver ny mast som monteres, så dette vil måtte pågå døgnkontinuerlig. Støyen fra disse arbeidene vil kunne overskride grenseverdiene.
  • Det vil kun være lite arbeid som skal gjøres i Asker, og det vil begrense seg til langs jernbanelinjen fra plattformene på Asker stasjon til Lieråsentunnelen. Det aller meste av arbeidene vil pågå inne i tunnelen og i dagsonen Lier-Brakerøya.
  • Det skal også foregå av- og påstigning av personell og av- og pålessing av materiell i og rundt Lier holdeplass. I tillegg vil Brakerøya benyttes til av- og påkjøring og vask og vedlikehold av maskinene.

Fordi det er togstopp i alle periodene, må tiden utnyttes maksimalt og derfor skal det gjennomføres døgnkontinuerlig arbeider. Vi vil tilstrebe at arbeidet i minst mulig grad fører til ulemper for naboer, men det er dessverre ikke til å unngå at arbeidet vil medføre noe støy. Vi vil også ta hensyn til innsovingsperioden.

Politiet varsles om arbeidene som utføres på helligdager, jfr. lov om helligdagsfred. Brannvesenet varsles rutinemessig om våre arbeider.

Det tilbys i særskilte tilfeller alternativ overnatting. Dette må bestilles minimum tre døgn før oppstart av arbeid. For at søknaden din skal bli registrert må du fylle ut følgende skjema: Kontaktskjema

For andre spørsmål kontakt Kundesenter på telefon: 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no

For informasjon om togtrafikken klikk her!