Godt i rute ved Follobanen

Når togtrafikken er stanset på Østfoldbanen utnyttes tiden godt. Det utføres både utbedringer på eksisterende anlegg og det bygges nytt anlegg.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Betongkulvert skyves på plass under Østfoldbanen ved Oslo S.

Teknisk arbeid på Østfoldbanen.Langs hele strekningen fra Oslo S til Bekkelaget og i Ski pågår det nå arbeid. Så langt har arbeidet gått i henhold til de planer som er lagt.

Ved Oslo S er sommerens hovedaktivitet, skyving av en stor betongkulvert (kort tunnel) inn under Østfoldbanens spor, allerede gjennomført. Nå pågår arbeidet med spor og annet jernbaneteknisk anlegg i området hvor den nye kulverten er installert.

Mellom Bispegata og Loenga er det også full aktivitet med jernbaneteknisk arbeid, utkjøring av masser og bygging av en betongtunnel som skal knytte Follobanens lange tunnel, Blixtunnelen, til Oslo S.

Det pågår også utbedringer på Østfoldbanen i retning Bekkelaget hvor deler av det jernbanetekniske anlegget utbedres.

Skinner legges på Ski stasjon.I Ski er det mye aktivitet i området ved Ski stasjon. Her gjøres det forberedende arbeid slik at sporene kan legges om i sin nye trasé, når vestre del av nye Ski stasjon tas i bruk. Sporområdet er i sommer derfor gravd opp, infrastruktur for kabler og dreneringssystemer er installert og de eksisterende sporene legges tilbake igjen slik at togtrafikken kan gå som normalt etter sommeren.

Sør og nord for Ski stasjon gjøres det også arbeid; blant annet er det fjernet fjell i området ved tunnelportalen og sør for Finstadtunnelen er det lagt kabelkanaler.