Varsel om anleggsarbeid ved Steinkjer stasjon 11.-14. juni

Fra fredag morgen den 11. juni fram til mandag morgen den 14. juni skal Bane NOR gjøre arbeider ved Steinkjer stasjon.

På denne delen av sporområdet ved Jernbaneparken skal det mest støyende arbeidet foregå fra fredag morgen til midt på dagen lørdag. (Foto: Jokin Mendikute)

Arbeidene vil pågå fra ca. klokken 06.00 fredag 11. juni fram til ca. kl. 05:00 mandag 14. juni. Fredag går gjennomgående tog som vanlig, mens lokaltogene er innstilt til og fra Steinkjer. Lørdag og søndag er all togtrafikk stanset, inkl. nattogene natt til lørdag.

Du finner informasjon om hvordan trafikken avvikles i denne perioden i apper og på nettsidene til Entur eller togselskapet SJ Norge.

Vi minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller nær jernbanesporet. Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst.

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved omfattende anleggsarbeid i og ved trafikkert jernbanespor, er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med stans i togtrafikken. Av hensyn til gods- og persontrafikken på Trønderbanen og Nordlandsbanen, legges slike arbeider til perioder med liten trafikk, og det jobbes døgnkontinuerlig mens banen er stengt.

Hvorfor jobber vi?

I Trøndelag fases det i tida framover inn 14 nye togsett som kan kjøre både på diesel og strøm. De nye togene er lengre enn de gamle og har plass til flere passasjerer. For å ta imot de nye togene bygger Bane NOR nye spor for hensetting (parkering) av tog ved Steinkjer stasjon.  Totalt blir det plass til fem 113 meter lange togsett, og arbeidene avsluttes i september 2021.

Som et ledd i dette prosjektet skal det denne helga byttes ut en sporveksel på nordre del av stasjonsområdet, samt at det skal gjøres endringer og tilpasninger i signal- og sikringsanlegget ved stasjonen.

Slik vil arbeidene merkes

Arbeidene med bytte av sporveksel vil starte fredag morgen og pågå kontinuerlig fram til midt på dagen lørdag. Arbeidsområdet er mellom Jernbaneparken og den kommunale parkeringsplassen ved E6.

Eksisterende sporveksel blir løftet ut i seksjoner. Deretter fjernes pukklaget og erstattes med nytt, før den nye sporvekselen heises inn og det suppleres med mer pukk. Mot slutten av perioden pakkes sporene med dieseldrevet pakkmaskin.

Denne pakkmaskinen, samt tømmingen av pukk, blir de fremste støykildene. I tillegg blir det aktivitet med gravemaskiner, hjullastere, lastebiler og en mobilkran gjennom hele perioden fram til lørdag middag.

Det blir noe kjøring med lastebiler, mobilkran og anleggsmaskiner til og fra arbeidsområdet via Håkkagata og Kristian Kristiansens gate fram til porten inn til jernbaneområdet. Vi ber om at det ikke parkeres her fredag og lørdag.

Fra lørdag morgen fram til mandag morgen jobber vi med signal- og sikringsanlegget på hele stasjonsområdet. Mannskaper vil være i aktivitet, men det benyttes i liten grad anleggsmaskiner eller støyende utstyr. Det forventes derfor ikke ulemper av betydning.

Alternativ overnatting

Bane NOR forholder seg til retningslinje for begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet (T-1442), og arbeidene utføres i forståelse med Steinkjer kommune.

Dersom særskilte behov tilsier det, kan Bane NOR tilby alternativ overnatting til naboer som blir berørt av støy over grenseverdiene. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd og bestilles av Bane NOR. I motsatt fall dekkes ikke utgiftene til oppholdet.

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, registrerer du navn, gateadresse og antall personer her: www.banenor.no/kontaktskjema. Du kan også bruke dette skjemaet hvis du har spørsmål om arbeidene, så blir du kontaktet fra oss.

Bane NOR beklager ulempene som følge av arbeidene, og vi takker for naboenes tålmodighet og samarbeid.