Nattarbeid på Bratsbergbanen 25. mai - 1. juni

Vi moderniserer og vedlikeholder det norske jernbanenettet. I den forbindelse vil det i perioden 25. mai til 1. juni foregå maskinelt vedlikehold av spor og sporveksler på en rekke delstrekninger og steder mellom Skien og Nordagutu på Bratsbergbanen.

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet mellom 22.00 og 06.00 de aktuelle nettene. Det vil bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for pakking (stabilisering) av sporet.

Vi beklager ulempene som følge av støy, men gjør samtidig oppmerksom på at maskiner og utstyr hele tiden vil være i bevegelse, noe som bidrar til at støyen vil være relativt kortvarig og forbigående. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politiet og lokale helsemyndigheter er orientert om arbeidet som skal utføres.

Hensikten med arbeidet
Pakking av spor og sporveksler bidrar til mer stabile spor og riktig kurvatur. Riktig sporgeometri bidrar også til redusert støy fra tog som passerer og sist, men ikke minst redusert slitasje som gir økt levetid.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no