Natt- og helgearbeid på Vestfoldbanen 6. - 14. juni

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Vestfoldbanen. I den forbindelse vil det i perioden 6. – 14. juni foregå nattarbeid på utvalgte delstrekninger mellom Drammen og Sandefjord.

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og det vil bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for pakking (stabilisering) og fordeling av pukk i sporet.

Arbeidet vil foregå i tidsrommet mellom kl. 22.00 og 08.00 de aktuelle nettene. Vi beklager ulempene som følge av støy, men understreker at arbeidsmaskinene hele tiden forflytter seg slik at periodene med særlig kraftig støy vil være relativt kortvarige og forbigående.

Hvor og når vil arbeidet foregå?

  1. – 8. juni: Drammen – Kobbervikdalen (sporpakking)
  2. – 11. juni: Drammen – Kobbervikdalen (ballastfordeling)
  3. – 12. juni: Stokke – Torp (ballastfordeling)
  4. – 13. juni: Torp – Sandefjord (ballastfordeling)
  5. – 14. juni Akersvannet – Stokke (ballastfordeling) 

Hensikten med arbeidet
Pakking bidrar til mer stabile spor og riktig kurvatur. Riktig sporgeometri bidrar også til redusert støy fra tog som passerer og sist, men ikke minst redusert slitasje som gir økt levetid. Tilstrekkelig mengde med ballastpukk som er riktig fordelt i sporet, bidrar til å sikre at sporene ligger stabilt, noe som er viktig blant annet for å forhindre solslyng.

Hvorfor natt- og helgearbeider?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no