Nattarbeid ved Vinstra stasjon 21. - 23. mai

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Dovrebanen. I den forbindelse vil det i perioden 21. – 23. mai foregå utskifting av sporveksel på Vinstra stasjon i Nord-Fron kommune.

Arbeidet utføres av Team 1435 AS på oppdrag fra Bane NOR, og det vil blant annet bli benyttet skinne-/veigående spesialmaskiner med påmontert utstyr for utskifting av sporveksler. Arbeidet vil medføre noe støy og uvante lyder.

Arbeidet påbegynnes lørdag 21.5. kl. 04.00 og avsluttes mandag 23.5. kl. 04.00. Mens arbeidet pågår, er Dovrebanen stengt for ordinær togtrafikk på strekningen. For nærmere informasjon om alternativ transport, se togselskapenes hjemmesider.

Vi beklager eventuelle ulemper som følge av støy, men understreker at vi ikke forventer at støynivået vil overskride anbefalte grenseverdier som angitt i Miljødirektoratets retningslinjer for begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet (T-1442). For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kommunale helsemyndigheter og nødetater er informert om arbeidet som skal utføres.

Hvorfor skifter vi sporveksler?
En sporveksel på Vinstra stasjon er gammel og utslitt, og må derfor byttes ut.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.