Natt- og helgearbeid mellom Martodden og Furuberget 17. – 21. april

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Dovrebanen. I den forbindelse vil det i perioden 17. – 21. april foregå utskifting av sviller på strekningen mellom Martodden og Furuberget i Hamar kommune.

Arbeidet utføres av Veidekke Bane AS på oppdrag fra Bane NOR, og det vil blant annet bli benyttet skinne-/veigående spesialmaskiner med påmontert utstyr for utskifting av sviller. Arbeidet vil medføre noe støy og uvante lyder.

Vi beklager eventuelle ulemper som følge av støy, men understreker at vi ikke forventer at støynivået vil overskride anbefalte grenseverdier som angitt i Miljødirektoratets retningslinjer for begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet (T-1442). I tillegg forflytter mannskap og maskiner seg hele tiden, noe som gjør at periodene med støy vil være relativt kortvarige og forbigående. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kommunale helsemyndigheter og nødetater er informert om arbeidet som skal utføres.

Arbeidet påbegynnes lørdag 17.4. kl. 06.50 og avsluttes onsdag 21.4. kl. 04.00. Mens arbeidet pågår, er Dovrebanen stengt for ordinær togtrafikk på strekningen. For nærmere informasjon om alternativ transport, se togselskapenes hjemmesider.

Hvorfor skifter vi sviller?
Svillene på strekningen mellom Martodden og Furuberget er gamle og utslitte, og må derfor byttes ut. Nye sviller bidrar til økt stabilitet og bedre sporgeometri. Begge deler bidrar til noe redusert støy fra tog som passerer. Grunnen for at vi skal bytte sviller er at de er utdaterte og må moderniseres.

Hvorfor nattarbeid?
Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.