Vossebanen og E16 - Arna-Stanghelle

Prosjektet på Vossebanen og E16 er eit samarbeidsprosjekt mellom Bane NOR og Statens vegvesen om å bygge sikrare og raskare veg- og banetrase mellom Bergen og Voss.

No er prosjektet i gong med å planlegge første byggetrinn på strekninga Arna–Stanghelle.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er planmyndigheit og skal vedta reguleringsplanen for prosjektet. 

Den statlege reguleringsplanen er lagt ut på høyring, med høyringsfrist 17.09.2021.

Med godkjent reguleringsplan hausten 2021, er det mogleg med byggestart i 2024.

Fellesprosjektet blir leia av Statens vegvesen, og løpande informasjon blir lagt på deira prosjektside

E16 og Vossebanen i Bogelia ved Vaksdal, et av de rasutsatte stedene på strekningen. (Foto: Njål Svingheim)
Planlegging
27 km
km
Ny bane og veg
14
min
I dag 29 minutt
26,4
mrd.
Anslått kostnad (2021-kr)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2026
2034
 • Regjeringens vedtak om å bygge ny veg og og bane Arna - Voss med Arna Stanghelle som første etappe.
 • Arbeid med silingsrapport og utkast til anbefaling.
 • Silingsrapport ferdigstilles.
 • Planprogram på høyring.
 • Utkast til reguleringsplan og dialog med markedet.
 • Planprogram godkjent og reguleringsplanutkast levert Samferdselsdepartementet.
 • Vedtak reguleringsplan.
 • Ekstern kvalitetssikring, bompengesak og mogleg investeringsbeslutning.
 • Førebu anleggsfase, kontraktar og prosjektering.
 • Mogleg byggestart Arna-Trengereid (veg).
 • Mogleg byggestart jernbane og E16 Trengereid-Helle.
 • Opning av ny bane og veg mellom Arna og Stanghelle/Helle.