Om prosjektet

Bane NOR gjennomfører omfattende forbedringer på Vestfoldbanen, for å legge til rette for flere avganger og kortere reisetid. Nå skal Tønsberg stasjon oppgraderes, for å kunne hente ut full effekt av det sammenhengende dobbeltsporet mellom Tønsberg og Oslo, som er under bygging.

Planskisse av framtidig løsning for Tønsberg stasjon.

For å legge til rette for kortere reisetid og flere avganger på Vestfoldbanen, pågår det omfattende forbedringer på banestrekningen. Bane NOR planlegger og bygger nye dobbeltspor på flere delstrekninger som til sammen skal gi et bedre togtilbud gjennom fylket. For tiden pågår det bygging på strekningene Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker.

I tillegg planlegges det ny togparkering nord for Barkåker.

For videre planlegging av dobbeltspor mellom Tønsberg og Stokke pågår det et eget planarbeid. Løsningen for denne delstrekningen er foreløpig ikke avklart. Du finner mer informasjon HER.

Hva skal gjøres i Tønsberg?

Det skal etableres flere nye tiltak på stasjonen:

  • Fullføring av dobbeltspor fra Jarlsbergtunnelen og inn til stasjonen
  • Sporområdet skal bygges om for å etablere fire spor til plattform
  • Eksisterende plattformer til spor 1, 2 og 3 blir oppgradert og skal forlenges mot nord og forkortes tilsvarende i sør
  • Det kommer ny plattform til spor 4, øst på stasjonsområdet. Plattform 4 får en parallell gang- og sykkelvei i bakkant, og tre atkomstpunkter
  • Ny heis til eksisterende undergang under sporområdet
  • Nye lehus
  • Sykkelparkeringer, både med og uten tak
  • Nye plattformer etableres med høyde som ivaretar trinnfri innstigning i togsettene med snøsmelteanlegg.

Parkeringsområdene på vestsiden av stasjonen berøres ikke av tiltaket og inngår derfor ikke i planen. Parkeringsarealene på østsiden av stasjonen utvides mot nord og får redusert areal ifm. etablering av den nye plattformen og ombyggingen av sporene.

Modellfigur av oppgradert stasjon sett mot nord.

Anleggsarbeid er planlagt gjennomført i perioden 2022-2025, der hovedtyngden av arbeidene blir gjennomført medio 2023 til medio 2025. 

Hva skjer videre

Oppgraderingen av spor- og stasjonsområdet utløser behov for regulering. Sammen med Tønsberg kommune har Bane NOR gjennomført planarbeid for området. Arbeidet sluttføres i løpet av 2021.

Planutvalget i Tønsberg kommune har vedtatt å legge ut detaljreguleringsplan for Tønsberg stasjon til offentlig ettersyn. Det er mulig å komme med høringsuttalelse innen 22.11.2021. Les mer HER.

Formål

Hensikten med planen er å legge til rette for oppgradering av stasjonen slik at det er mulig å trafikkere strekningen Oslo-Tønsberg med fire tog i timen. For videre planlegging av InterCity mellom Tønsberg og Stokke pågår det et eget planarbeid. Løsningen for denne delstrekning er foreløpig ikke avklart.

Viktige forhold som planen skal vurdere er blant annet mobilitet og trafikale forhold. Planforslaget skal redegjøre for endringer i trafikkmengde for «myke og harde» trafikanter som en følge av økt togtilbud, samt løsninger og trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper i anleggs- og driftsfase. I tillegg skal trygghet og sikkerhet for ferdsel og opphold i det offentlige rom, blant annet i undergang, sykkelparkering vurderes.

Klimatilpasning, herunder klimagassutslipp og lokal overvannshåndtering vil inngå i vurderingene.

Kommunen har vurdert at planforslaget ikke utløser krav til konsekvensutredning da tiltaket er i tråd med statlige og regionale føringer samt overordnet plan. Tiltaket er en oppgradering av eksisterende anlegg, og fremtidige funksjoner, arealbruk og -disponering vil være tilsvarende dagens.