Utredninger og dokumenter

På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter for strekningen Tønsberg-Larvik.

 

Denne siden er bygget opp slik at de siste gjeldende dokumentene kommer først:

1. Kommunedelplanen for dobbeltspor i Sandefjord (vedtatt av kommunestyret 20. juni 2019) og kommunedelplanen for dobbeltspor i Larvik (vedtatt av kommunestyret 21. august 2019).

Deretter følger:

2. Planprogrammet for strekningen Tønsberg-Larvik

3. Forstudiet

4. Nederst på siden finner du de overordnede dokumentene om InterCity-satsingen

 

Kommunedelplan, 2019

Her velges det hvilken korridor som skal bygges ut. Planen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.

Kommunedelplanen inneholder overordnede prinsipper for den fremtidige utbyggingen av nytt dobbeltspor og inkluderer valg av trasékorridor. Konsekvensutredningen beskriver prosjektets innvirkning på miljø og samfunn, og gir Bane NOR det nødvendige grunnlaget for å anbefale en korridor.

 

Vedtatt kommunedelplan for Sandefjord kommune, juni 2019:

Vedtak Sandefjord kommune

Plankart Sandefjord

Bestemmelser og retningslinjer

Merknadsdokument for Sandefjord

Beskrivelse og konsekvensvurdering av Torp vest revidert

 

Vedtatt kommunedelplan for Larvik kommune, august 2019:

Vedtak Larvik kommune

Plankart Larvik 

Bestemmelser og retningslinjer

Tilleggsutredninger og oppfølging av kommunestyres vedtak

Merknadsdokument for Larvik

 

Dokumenter, fagrapporter og utredninger til kommunedelplanene for Sandefjord og Larvik:

Dokumenter:

Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Oversendelsesbrev til Sandefjord kommune

Oversendelsesbrev til Larvik kommune

Fagrapporter og utredninger:

Sammenstilling og anbefaling Stokke - Larvik

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Klimabudsjett

Fagrapport nærmiljø og friluftsliv

Fagrapport naturressurs

Fagrapport naturmangfold

Fagrapport landskapsbilde

Fagrapport kulturminner og kulturmiljø

Fagrapport samfunnsøkonomisk analyse (Prissatte konsekvenser)

Fagrapport andre samfunnsmessige virkninger

Fagrapport konsekvenser i anleggsperioden

By- og knutepunkt Sandefjord

By- og knutepunkt Sandefjord_vedlegg 1

By- og knutepunktuvikling Larvik

By- og knutepunktutvikling Larvik _vedlegg 1

Fagrapport støy i driftsfasen

Fagrapport støy i driftsfasen_vedlegg 1

Illustrasjonshefte

Havnesportilknytning, Larvik kommune

Temarapport Bergerløkka, desember 2018

 

Planprogrammet, 2017

Her angis det hvilke korridorer som skal vurderes og utredes.

Planprogrammet gir formål, rammer og premisser for det videre arbeidet. Planprogrammet inneholder blant annet:

  • hvilke korridorer som skal utredes i kommunedelplanen
  • hvilke temaer og konsekvenser som skal utredes og hvordan
  • hvordan medvirkningen fra lokalsamfunnet, regionale og statelige aktører skal foregå

Vedtatt planprogram for Stokke - Larvik

Fastsatt planprogram Stokke - Larvik med vedtak

Merknadsnotat

Merknadsnotat Verningen

Merknadsdokument Verningen - vedlegg

Høringsnotat Verningenkorridoren

Forslag til planprogram for Tønsberg – Larvik

(opprinnelig forslag til planprogram gikk fra Tønsberg til Larvik. Kommunene Tønsberg og Nøtterøy ble imidlertid ikke enige med Bane NOR om hvilke korridorer som skulle planlegges videre mellom Tønsberg stasjon og Stokke. Dette måtte vurderes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet som høsten 2018 kom med sitt vedtak).

Forslag til planprogram Tønsberg - Larvik

Høringsuttalselser fra privatpersoner

Høringsuttalelser organisasjoner og næringsliv

Høringsuttalelser fra offentlige virksomheter

 

Forstudierapporten, 2016

Formålet med dette arbeidet var å lete etter konsepter som skal være med videre i planarbeidet. Her gikk Bane NOR bredt ut i søken etter alternativer for å finne flest mulig gode korridorer. Mange av disse alternativene viste seg å være lite realistiske og gjennomførbare, og ble derfor ikke anbefalt å ta med i den videre prosessen. Forstudien ble presentert våren 2016.

Forstudierapport Tønsberg - Larvik

 

InterCity-prosjektet

Bakgrunn og styrende dokumenter for InterCity-prosjektet finner du her

Parkeringsstrategi Vestfoldbanen – konkretisering av parkeringsstrategien, april 2016