Utredninger og dokumenter

På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter for strekningen Tønsberg-Larvik.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Denne siden er bygget opp slik at de overordnede dokumentene om InterCity-satsingen kommer først. Deretter følger vi gangen i den offentlige planprosessen: fra forstudie til planprogram og kommunedelplan.

InterCity-prosjektet

Bakgrunn og styrende dokumenter for InterCity-prosjektet finner du her

Parkeringsstrategi Vestfoldbanen – konkretisering av parkeringsstrategien, april 2016

Forstudierapporten
Formålet med dette arbeidet var å lete etter konsepter som skal være med videre i planarbeidet. Her gikk Bane NOR bredt ut i søken etter alternativer for å finne flest mulig korridorer. Mange av disse alternativene viste seg å være lite realistiske og gjennomførbare, og ble derfor ikke anbefalt å ta med i den videre prosessen. Forstudien ble presentert våren 2016.

Forstudierapport Tønsberg - Larvik

Planprogrammet
Her angis det hvilke korridorer som skal vurderes og utredes.

Planprogrammet gir formål, rammer og premisser for det videre arbeidet. Planprogrammet inneholder blant annet:

  • hvilke korridorer som skal utredes i kommunedelplanen
  • hvilke temaer og konsekvenser som skal utredes og hvordan
  • hvordan medvirkningen fra lokalsamfunnet, regionale og statelige aktører skal foregå

Forslag til planprogram for Tønsberg – Larvik

Forslag til planprogram Tønsberg - Larvik

Høringsuttalselser fra privatpersoner

Høringsuttalelser organisasjoner og næringsliv

Høringsuttalelser fra offentlige virksomheter

Vedtatt planprogram for Stokke - Larvik

Fastsatt planprogram Stokke - Larvik med vedtak

Merknadsnotat

Merknadsnotat Verningen

Merknadsdokument Verningen - vedlegg

Høringsnotat Verningenkorridoren

Kommunedelplan
Her velges det hvilken korridor som skal bygges ut. Planen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.

Kommunedelplanen inneholder overordnede prinsipper for den fremtidige utbyggingen av nytt dobbeltspor og inkluderer valg av trasékorridor. Konsekvensutredningen beskriver prosjektets innvirkning på miljø og samfunn, og gir Bane NOR det nødvendige grunnlaget for å anbefale en korridor.

Oversendelse 21. og 24. juni 2019:

Oversendelsesbrev

Merknadsdokument for Larvik

Merknadsdokument for Sandefjord

Oppfølging av vedtak KST-005/19

Tilleggsutredning steinindustrien Larvik

Plankart Larvik kommune

Planbestemmelser og retningslinjer Larvik kommune

Trafikkvurdering Larvik

Illustrasjonshefte Larvik sentrum

Fagrapport naturressurser

Temarapport Bergeløkka

Planbeskrivelse med konsekvensutredning

 

Oversendelse desember 2018 (noen av dokumentene oversendt 21. og 24 juni 2019 erstatter dokumenter om samme tema her):

By- og knutepunkt Sandefjord

By- og knutepunkt Sandefjord_vedlegg 1

By- og knutepunktuvikling Larvik

By- og knutepunktutvikling Larvik _vedlegg 1

Fagrapport andre samfunnsmessige virkninger

Fagrapport konsekvenser i anleggsperioden

Fagrapport kulturminner og kulturmiljø

Fagrapport landskapsbilde

Fagrapport naturmangfold

Fagrapport naturressurs

Fagrapport nærmiljø og friluftsliv

Fagrapport samfunnsøkonomisk analyse (Prissatte konsekvenser)

Fagrapport støy i driftsfasen

Fagrapport støy i driftsfasen_vedlegg 1

Havnesportilknytning

Illustrasjonshefte

Klimabudsjett

Planbeskrivelse

Planbestemmelser Larvik kommune

Planbestemmelser Sandefjord kommune

Plankarthefte Larvik

Plankarthefte Sandefjord

ROS-analyse (Risiko- og sårbarhetsanalyse)

Sammenstilling og anbefaling Stokke - Larvik

Temarapport Bergerløkka