Nye grunnundersøkelser i Vestfold

Bane NOR skal gjøre grunnundersøkelser mellom Stokke og Sandefjord i høst. Formålet er å kartlegge grunnforholdene som en del av forberedelsene til en mulig fremtidig dobbeltsporutbygging.

Slik kan nye Sandefjord stasjon se ut. Ill: Bane NOR

Bane NOR leter kontinuerlig etter de beste løsningene, for å skape en bedre hverdag for de reisende. Med nytt dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord legger vi til rette for å kjøre to tog i timen mellom Skien og Oslo. For å få til dette er det nødvendig å sikre at vi har god kunnskap om forholdene der vi skal bygge jernbane.

- Det er svært viktig å avdekke dårlige grunnforhold så tidlig som mulig, sier prosjektleder Hans Jørgen Bihli.
- Hvis grunnen er dårlig, for eksempel med store mengder kvikkleire, så kan det gjøre at prosjektet blir dyrere og tar lengre tid enn planlagt. Dette er kunnskap som er nødvendig å ha på plass før det blir aktuelt for regjering og storting å vedta at det nye dobbeltsporet skal bygges.

Undersøkelsene som skal gjøres nå er relativt omfattende, og over hundre eiendommer blir berørt. Alle som blir direkte berørt av grunnundersøkelsene vil bli kontaktet av selskapet Norges Geotekniske Institutt (NGI), som skal utføre arbeidet.

Undersøker utenfor planområdet

Noen av undersøkelsene vil finne sted utenfor korridoren som ble vedtatt i kommunedelplanen. Årsaken til dette er at Bane NOR har behov for å kjenne forholdene også utenfor den smale stripen der sporet skal ligge.

- Vi har gjort omfattende grunnundersøkelser tidligere, og har oppdaget noen områder der vi har behov for å vite mer, sier Bihli.
- Dette handler både om at vi vil være trygge på at vi kan bygge på en sikker måte, og for å få en så detaljert kunnskap at vi kan være trygge på at vi får gode og realistiske planer for utbyggingen.

Det er blant annet i Unnebergdalen og i området der tunnelen skal komme ut ved nye Sandefjord stasjon at undersøkelsene skal skje utenfor den vedtatte korridoren. Gjennom tidligere undersøkelser har Bane NOR avdekket og synliggjort utfordrende grunnforhold i disse områdene.

Synliggjøringen har skapt en bevissthet rundt grunnforholdene i området, noe Bane NOR ønsker velkommen. Undersøkelsene som nå planlegges er for å vite mer om disse områdene slik at det felles kunnskapsnivået øker. I enkelte områder ønsker vi også å undersøke om det finnes kortere avstand til berg for å øke tunnelandelen på strekningen.

- Dette er ikke bare en fordel for oss i Bane NOR, sier prosjektlederen.
- Resultatene av grunnundersøkelsene vil bli tilgjengelig i nasjonal database for grunnundersøkelser, slik at de som ønsker å benytte de har mulighet til det. Dette er noe vi har gjort konsekvent gjennom hele prosjektet og vil være et viktig bidrag til den samlede kunnskapen om grunnforhold i området.

Fremdrift

Kontrakten for grunnundersøkelsene er tildelt, og NGI begynner med å ta kontakt med grunneiere i begynnelsen av august. Vi regner med at de fysiske arbeidene kan starte opp i september, og at de er ferdige før jul.

Når det gjelder bygging av selve dobbeltsporet, så ligger det lengre frem i tid, sier Hans Jørgen Bihli.

- Den videre fremdriften til prosjektet er ikke helt avklart, men i Nasjonal transportplan 2022-2033 legges det opp til byggestart for prosjektet mot slutten av den første seksårsperioden, som går fra 2022 til 2027. Den nye strekningen vil altså kunne bygges og tas i bruk i perioden 2028 til 2033, dersom det blir bevilget midler til det.