Regjeringen vil vite mer om steinressursene i Stålaker øst

Kan det utvinnes larvikitt selv om det bygges nytt dobbeltspor i korridoren Stålaker øst over Tjølling? Det spørsmålet ønsker regjeringen svar på innen 10. juli.

De oransje feltene er larvikittressurser. De svarte linjene er Verningenkorridoren (øverst), Stålaker vest (i midten) og Stålaker øst (nederst). Som kartet viser går Stålaker-korridorene delvis sammen gjennom Tjølling og utgjør en korridor vestover mot Lågen. Bane NOR har gjort alt vi har kunnet for å legge korridorene utenom larvikittforekomstene, og vi har unngått steinbrudd som er i drift.

(Last ned og les brevet fra regjeringen lengre ned på siden)

Direktoratet for mineralforvaltning (Dirmin) og Bane NOR skal samarbeide om en ny, faglig vurdering innen 10. juli. Det kommer frem i et brev som nylig er sendt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

– Dette er positive signaler. Vi ser for oss et godt samarbeid med Direktoratet for mineralforvaltning. Det er viktig for regionen at larvikittforekomstene kan håndteres på en god måte og at vi får fremdrift i planleggingen av dobbeltsporet, sier fungerende prosjektsjef Hans Jørgen Bihli i Bane NOR.

Uenighet om korridorene
Bakgrunnen for brevet fra departementene er Larvik kommunes vedtak av korridor for nytt dobbeltspor 21. august 2019. Kommunestyret vedtok Verningen-alternativet over Tjølling.

Bane NOR har anbefalt Stålaker øst og har innsigelse til Verningen-korridoren. Grunnen er at Stålaker øst blir vurdert som best for regionen og det billigste alternativet, mens fagrapportene viser at Verningen-korridoren er dårligst og dyrest. Direktoratet for mineralforvaltning har innsigelse til Stålaker øst, som de mener er negativt for larvikittressursene.

Når kommunen vedtar et alternativ med innsigelse, er vedtaket ikke er rettskraftig.  Derfor ble saken sendt til behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

I brevet fra departementene heter det: «Regjeringen har som målsetting å redusere kostnader i samferdselssektoren og å legge til rette for økt mineralutvinning. I denne saken kommer disse hensynene i konflikt med hverandre.»

Ønsker en avklaring for Larvik
Videre bes det om at Bane NOR og Dirmin «gjør en ny vurdering av mulighetene for utvinning av larvikitt i Stålakerbruddet og område S20, dersom Stålaker øst-korridoren velges.»

S20 er et område som en gang i fremtiden kan være aktuelt for utvinning av larvikitt. Stålaker øst-korridoren går gjennom S20.

Brevet fra regjeringen avsluttes slik: «Et notat som omtaler problemstillingene ønskes oversendt departementene innen 10. juli 2020. Formålet med notatet er å gi departementet et bedre beslutningsgrunnlag i saken.».

Det er KMD som behandler og avgjør plassering av nytt dobbeltspor over Tjølling. Det er ikke kjent når det kan komme en endelig beslutning fra departementet.

– Vi skal bidra til at denne saken kan bli avklart, slik at perioden med båndlegging forhåpentligvis blir så kort som mulig for beboere og næringsdrivende i Larvik, sier Bihli.