Regjeringen har valgt Stålaker øst

Den videre planleggingen av dobbeltspor over Tjølling skal skje i Stålaker øst-korridoren. Det har regjeringen nå bestemt.

De oransje feltene er larvikittressurser. De svarte linjene er Verningenkorridoren (øverst), Stålaker vest (i midten) og Stålaker øst (nederst). Som kartet viser går Stålaker-korridorene delvis sammen gjennom Tjølling og utgjør en korridor vestover mot Lågen. Bane NOR har gjort alt vi har kunnet for å legge korridorene utenom larvikittforekomstene, og vi har unngått steinbrudd som er i drift.

21. august 2019 vedtok Larvik kommunestyre at det skulle planlegges dobbeltsporet jernbane i Verningen-korridoren mellom Virik i Sandefjord og Byskogen i Larvik. Bane NOR var uenige i beslutningen. Det statlige foretaket anbefalte Stålaker øst-korridoren og hadde innsigelse til kommunens ønskede alternativ.

Glade for en avklaring
Dermed gikk saken til behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nå er det fattet en beslutning.

– Vi er glade for at det har kommet en avklaring fra departementet. Det er positivt for både Larvik, regionen Telemark og Vestfold og jernbanen. Nå skal vi følge opp myndighetenes avgjørelse, sier prosjektleder Hans Jørgen Bihli i Bane NOR.

Han understreker at før prosjektet kan fortsette planleggingen, må Bane NOR få et oppdrag fra Jernbanedirektoratet.

– Nå har vi fått en kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane i Larvik. Før vi kan begynne arbeidet med reguleringsplanen, må vi få «grønt lys» fra direktoratet, sier Bihli.

Bane NORs planleggingsprosjekter er også avhengig av å bli prioritert i Nasjonal transportplan for årene 2022-2033. Den planen skal behandles av Stortinget i 2021.

Betydelig lavere kostnad
Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup har sendt brev til Fylkesmannen i Telemark og Vestfold og informert om regjeringens beslutning. I brevet begrunnes vedtaket slik:

«Etter en samlet vurdering godkjenner departementet Stålaker øst som korridor for nytt dobbeltspor på strekningen Sandefjord grense - Byskogen. Departementet har lagt avgjørende vekt på at denne korridoren har betydelig lavere investeringskostnad enn Verningenkorridoren. Departementet viser også til at både fylkesmannen og fylkeskommunen vurderer at Stålaker øst er den beste korridoren for ny jernbane.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til grunn at kommunen, Bane NOR og DMF i videre planlegging av jernbanetiltaket, finner løsninger som reduserer beslaget av viktige larvikittforekomster, og ivaretar grunnlaget for fremtidige uttak». (DMF er en forkortelse for Direktoratet for mineralforvaltning).

Hele brevet kan du lese her på Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettside.