Vi velger en stasjon for Larviks fremtid

En sentral jernbanestasjon er det beste for klima, byutvikling, regionen og jernbanen. En usentral stasjon er nok behagelig under bygging, men en tapt mulighet for byen, våre barn og barnebarn.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

De kommende generasjonene skal få et godt og miljøvennlig transporttilbud, skriver prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i denne kronikken. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

Mange finner det vanskelig å forstå hvorfor en jernbanestasjon må ligge midt i sentrum av en liten by som Larvik. Tanken er ubehagelig hvis en vurderer planene i et kort tidsperspektiv. For det er ingen tvil om at anleggsperioden i sentrum vil få konsekvenser: boliger og bygårder må rives, veier må omlegges, det blir støy og støv som følge av byggingen.

I fremtiden høster vi gevinstene
Derfor er det viktig å forstå at den jernbanen som skal bygges ikke egentlig er for oss – dagens voksne og eldre. Den skal være der for våre barn, barnebarn, og deres etterkommere. Vi må tåle ulempene ved bygging av et stort tiltak i sentrum, for at man i fremtiden skal høste gevinstene av en ny, moderne jernbane. For etter byggeperioden er det er ingen tvil om at en sentral stasjon er best for byen, regionen, klimaet og jernbanen. De kommende generasjonene skal få et godt og miljøvennlig transporttilbud.

Vi ser at en moderne jernbane er svært attraktivt. På strekningen mellom Porsgrunn og Larvik har antall reisende økt betraktelig etter at det nye dobbeltsporet ble tatt i bruk. Bane NORs prognoser viser at det samme vil skje i Larvik, Sandefjord, Torp, Stokke og Tønsberg når dobbeltsporet etter planen står ferdig i 2032. Det er bare å innse med en gang: en sterk økning i reiser til og fra byene skaper muligheter. De kommunene som griper sjansen, og jobber for en god utvikling rundt kollektivknutepunktet, vil oppleve store og positive endringer i sentrum.

De som måtte tvile på effekten av sentralt plasserte knutepunkt kan gjerne studere byer som har fått sentrumsnære jernbanestasjoner eller lese transportforskernes konklusjoner.

Sentrale stasjoner skaper vekst
Vi har sett flere innlegg i Østlands-Posten der det stilles spørsmål ved behovet for en sentral stasjon. Det skrives at mesteparten av kommunens befolkning bor utenfor Larvik sentrum, og derfor bør også jernbanen legges utenfor sentrum. Det er et argument uten logikk. Folk utenfor byen bor spredt i bygder og småsteder over hele kommunen. Ingen av disse stedene har så tett og komprimert bebyggelse som i Larvik sentrum.

Nettopp befolkningstetthet er et helt sentralt poeng når en vurderer hvor en jernbanestasjon bør ligge: skal stasjonen fungere godt, bør den ligge i umiddelbar nærhet av flest mulig arbeidsplasser og boliger. Det gir jernbanen flere passasjerer enn en usentral plassering. Samtidig skapes det etterspørsel etter boliger ved stasjonen, fordi mange i dag ønsker å bo sentralt i byene, nær knutepunkt for kollektivtrafikk. For mange arbeidsgivere vil det være svært attraktivt å etablere sine virksomheter på samme sted. Enkel tilgang til effektive transporttilbud gjør virksomheten mer attraktiv for flere, også for dem som bor i nabobyene. Dermed får arbeidsgiverne flere kvalifiserte søkere til sine utlyste stillinger.

En kommune med klimavennlig vekst
Når det etableres flere boliger og flere arbeidsplasser rundt en ny stasjon, blir det behov for butikker og andre servicetilbud i umiddelbar nærhet. Denne effekten fører til at byenes sentrum fortettes, noe som er klimavennlig fordi flere går, sykler og reiser kollektivt – for eksempel mellom hjemmet, jobben og butikken. Når flere bor og jobber ved stasjonen i sentrum, blir det færre bilturer innad i kommunen og færre bruker bilen når de pendler til skole eller arbeidsplass i andre byer.

En kan naturligvis la være å tro på effekten av sentrale knutepunkt, og dermed snakke mot dokumentert forskning. Jeg mener imidlertid vi skylder dagens ungdom å investere i fremtiden, på en måte som ikke fører til mer biltrafikk og klimautslipp. Samtidig vil en satsing på sentrum føre til en mer attraktiv by, med flere folk som går og sykler i gatene. Det gir mer liv og færre biler. Et trivelig og mer levende sentrum er en stor fordel, ikke bare for byen Larvik, men for hele kommunen!

Hanne Sophie Solhaug
Prosjektsjef i Bane NOR