Vi skal ta godt vare på friluftsområdet Hjertås

Den store forskjellen på Torp vest-korridoren og alternativet over Storås er prisen: Storås-korridoren er svært mye dyrere.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Her står vi på Hjertåstoppen og ser utover landskapet mot sør, i retning av sjøen og Sandefjord by. Foto: Aase Marie Hunskaar, Norconsult

InterCity-satsingen er utviklingen av et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Det skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud.

Befolkningsveksten er sterk i vår del av landet. Det får store konsekvenser for transportbehovet i årene fremover. Allerede i dag er kapasiteten på flere av våre største veier og jernbanestrekninger tidvis sprengt. Vi kan ikke løse den fremtidige veksten gjennom veibygging alene – det vil føre til at transportårene på Østlandet tettes igjen. Vi trenger miljøvennlige, raske og arealeffektive løsninger. Kort sagt: vi må fortsette satsingen på kollektivtrafikken, og vi må sørge for gode og realistiske prosjekter som Stortingets politikere ønsker å bevilge penger til.

Rask fremdrift er viktig
Det er gledelig å se at den pågående utbyggingen av dobbeltspor på Østlandet fører til gode togtilbud som passasjerene setter pris på. Antall reisende med jernbanen har økt betydelig de siste årene, og prognosene for Vestfoldbanen viser at vi kan forvente en tredobling i passasjertallene når dobbeltsporet står ferdig mellom Tønsberg, Sandefjord og Larvik i 2032. Det kommer nå signaler fra NSB om god passasjervekst på den nye strekningen mellom Larvik og Porsgrunn, der reisetiden er blitt kuttet fra 34 minutter til 12 minutter.

Det er imidlertid krevende å planlegge og bygge stor infrastruktur i tettbygde strøk. InterCity-satsingen er samlet sett det største samferdselsprosjektet noensinne i Norge, og fordrer et godt samarbeid mellom stat, fylker, kommuner, lokalt næringsliv og lokalt organisasjonsliv. Stortinget har gitt oss oppdraget om sammen å finne gode løsninger som bidrar til et godt og klimavennlig transporttilbud, miljøvennlig vekst lokalt og regionalt, og rask fremdrift og utbygging.

Prislappen skiller korridorene
Samtidig er signalene fra Samferdselsdepartementet klare: det er så dyrt å bygge ny infrastruktur at Bane NOR må snu hver krone i planleggingsarbeidet. God samfunnsøkonomisk nytte blir et stadig viktigere krav for å sikre at dobbeltsporet blir bygget ut – i Vestfold, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland. I Norge konkurrerer en rekke samferdselsprosjekter om pengene. Det som prioriteres er godt planlagte, kostnadseffektive tiltak som gir stor samfunnsnytte. Det er grunnen til at Bane NOR har frarådet alternativet Torp vest via Storås i Sandefjord kommune; den er for dyr. Bortsett fra prislappen er den frarådede korridoren svært lik vårt anbefalte forslag Torp vest.

I begge korridorer vil Bane NOR bruke nødvendige midler for å sikre at turstier og skiløyper blir opprettholdt med god tilgjengelighet og standard.

Etter ferdig bygget jernbane skiller det lite mellom korridorene ved Hasle/Drakåsen. Der går begge alternativer i tunnel. I Unnebergdalen går begge traséene på bru og det er små forskjeller mellom korridorene. Lengst nord i Hjertås er Storås-korridoren bedre fordi den i større grad går i tunnel, mens Torp Vest-korridoren går delvis i tunnel og delvis i dagen.

Staten investerer store summer
Denne forskjellen forsvarer imidlertid ikke merkostnaden på 800 millioner kroner. Vi skjønner at det ikke er populært å argumentere med økonomi når Sandefjord kommune og andre snakker om naturvern og friluftsliv. Det er ikke alltid lett å vinne forståelse for at investeringskostnader er viktige. Det er likevel Bane NORs ansvar å jobbe for realistiske og gjennomførbare løsninger, slik at vi får et klimavennlig, raskt og moderne transporttilbud mellom Porsgrunn og Oslo. Dobbeltsporet mellom Stokke og Virik i Sandefjord kommune er ett viktig ledd i denne satsingen. Gjennomføring av tiltaket kan settes på spill om det velges løsninger som gir mye høyere kostnader uten å gi langt bedre løsninger eller økt samfunnsnytte.

Et viktig prosjekt for Sandefjord
I juni skal kommunestyret i Sandefjord velge mellom fire alternativer på strekningen Stokke-Virik. Bane NOR ønsker å fortsette det gode og nære samarbeidet med kommunen og håper vi kommer til enighet om korridorvalg. Det er viktig for å opprettholde fremdriften i dette klimavennlige og viktige prosjektet, som vil skape vekst i Sandefjord og ha positive ringvirkninger i hele regionen.

Hanne Sophie Solhaug
Prosjektsjef Tønsberg – Larvik
Bane NOR