Skal lete etter kulturminner i Sandefjord

Bane NOR skal gjøre arkeologiske undersøkelser mellom Stokke og Sandefjord. Mandag 2. september inviteres grunneierne dette gjelder til møte på Råstad.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Under selve undersøkelsen brukes det en mindre traktor/firehjuling med en frontmontert georadarantenne. Dette er en inngrepsfri metode, som skal utføres på en så skånsom måte som mulig. Foto: NIKU

I juni vedtok Sandefjord kommune en korridor for ny dobbeltsporet jernbane fra Stokke til Virik. Loven om kulturminner krever at Bane NOR gjennomfører arkeologiske undersøkelser på denne strekningen. Målet er å kartlegge om det finnes kulturminner under bakken. Arbeidet skal starte opp i høst og vil fortsette våren og høsten 2020. Totalt sett er det rundt 1700 dekar dyrka mark som skal registreres og 550 dekar utmark.

Skånsomme undersøkelser med georadar
Det er nylig sendt ut brev og e-post til alle grunneiere som blir berørt av de arkeologiske undersøkelsene. Her får de litt informasjon om hva som skal skje, samt invitasjon til et informasjonsmøte på Råstad mandag 2. september.

Målet til Bane NOR er at dette arbeidet skal kunne gjennomføres uten å være til belastning for grunneierne. Vi skal være i kontakt med alle det gjelder, for å sørge for en smidigst mulig gjennomføring.

Under selve undersøkelsen brukes det en mindre traktor/firehjuling med en frontmontert georadarantenne. Dette er en registreringsmetode som bruker radarsignaler for å måle tettheten i massene under overflaten. Slik kan vi finne eventuelle eldre, menneskeskapte anlegg i bakken. Det er ikke mulig å gjøre registreringene på pløyd mark eller der det er høyvokst vegetasjon/avling. Georadar er i utgangspunktet en inngrepsfri metode, og den vil bli utført på en så skånsom måte som mulig.

Analyserer data fra undersøkelsene
I tillegg til arkeologiske resultater, vil målingene også kunne avdekke andre forhold ved grunnen. Som for eksempel nøyaktig beliggenhet av drens- og kabelgrøfter, grunnfjell, eldre bekkefar og andre geologiske forhold. 

Registreringene med georadar vil bli utført av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) på vegne av Vestfold fylkeskommune og Bane NOR.

Etter registreringene vil det bli gjort analyser av georadardataene for å påvise eventuelle kulturminner i grunnen. Dersom det senere blir behov for å grave ut sjakter eller selve kulturminnene, vil det bli benyttet gravemaskin.