Rapporter om Bergeløkka

Her er rapportene som viser hvorfor det ikke er realistisk å bygge ny jernbanestasjon på Bergeløkka i Larvik.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Nederst på siden finner du: Temarapport om Bergeløkka (desember 2018), Forstudien (april 2016) som begrunner hvorfor Bergeløkka ikke ble utredet som stasjonsområde og lenke til artikkelen «Derfor er stasjon på Bergeløkka vanskelig» (desember 2017).

En ny jernbanestasjon på Bergeløkka er en vesentlig dårligere løsning enn Indre havn og Kongegata. Årsaken er tredelt:

 • Fare for å skade Bøkeskogen.
 • Jernbanetekniske/anleggstekniske utfordringer knyttet til en trasé fra Bergeløkka til Kleivertunnelen.
 • Lite sentral stasjonsplassering.

Bøkeskogen
Bane NOR kan muligens klare å legge spor inn til Bergeløkka nordfra. Da må traséen imidlertid gå inn i den fredede skogen eller under området. En kulvert/tunnel under trærne vil kunne føre til senket grunnvannstand under røttene. Dette vil kunne skade Bøkeskogen.

Anleggstekniske problemer
Det er problematisk å komme seg fra Bergeløkka til Kleivertunnelen.Denne korridoren kommer i konflikt med ny E18 og dagens veisystem i Hammerdalen.

Vi har vurdert mange alternativer her. I Forstudiet vurderte vi disse løsningene som lite realistiske. De ble derfor ikke videre utredet. Første kvartal i 2018 så vi på ytterligere tre alternativer som alle svinger ut fra Bergeløkka og krysser Farriselva sør for E18. Her ligger både Storgata og Brunlanesveien som må forseres:

1)     Jernbanetrasé over både Storgata og Brunlanesveien:

Krysningen over Brunlanesveien styrer høyden på sporet. Sporet blir minimum 49 meter over havet her. Det gir følgende konsekvenser:

 • Stasjon på fylling/bru på Bergeløkka.
 • Bru inn på Farriseidet, fall inn mot Kleivertunnelen.
 • Jernbanebrua over Hammerdalen blir ca. 10-12 meter høyere enn brua for E18.
 • Dagens spor kan bli liggende og brukes som havnesportilknytning.

2)     Over Storgata og under Brunlanesveien:

Krysningen over Storgata styrer høyden på sporet. Sporet blir minimum 35 meter over havet her. Det gir følgende konsekvenser:

 • Ca. syv meter dyp og 20-25 meter bred byggegrop på Bergeløkka i flere hundre meters lengde.
 • Brunlanesveien må heves noe, antakelig to-tre meter.
 • Bru for jernbanen over Hammerdalen blir omtrent på samme høyde som brua for E18.

3)     Under både Storgata og Brunlanesveien:

Krysningen under Storgata styrer høyden på sporet. Sporet blir maksimalt 20 meter over havet her. Det gir følgende konsekvenser:

 • Ca. 20-25 meter dyp og 20-25 meter bred byggegrop på Bergeløkka i flere hundre meters lengde.
 • Antakelig enda dypere byggegrop på Farriseidet vest for Farriselva.
 • Utfordringer med grunnvannstand i byggegropene.

Dårlig knutepunktutvikling
En stasjon på Bergeløkka vil ligge omkranset av Farrisvannet, E18, Bøkeskogen, Farriselva og veisystemet i Hammerdalen. Den ligger utenfor sentrumskjernen og dårlig koblet til eksisterende infrastruktur (gir blant annet syklende og gående lengre vei til stasjonen).

Dette vil gi et begrenset areal med begrensede muligheter for utvikling av et godt kollektivknutepunkt. Det gir høyere klimagassutslipp, dårligere byutvikling og mindre miljøvennlig fortetting rundt kollektivknutepunktet.