Påvirker ikke produksjonen til Lett-Tak

Et nytt dobbeltspor i Stålaker øst-korridoren vil ikke berøre produksjonen til Lett-Tak. Det er konklusjonen etter en grundig vurdering, gjort av Bane NOR.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Her ser du linja i Stålaker øst-korridoren slik den går gjennom Hegdal Næringspark. Illustrasjon: Bane NOR

Nederst på siden finner du presentasjonen Bane NOR holdt for Lett-Tak Systemer AS 20. juni i Hegdal Næringspark

Bakgrunnen for InterCity-prosjektet er Stortingets vedtak i Nasjonal transportplan. I 2032 skal Bane NOR ha bygget dobbeltspor for hastigheter opp mot 250 km/t mellom Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Denne strekningen er en del av arbeidet med et sammenhengende, moderne dobbeltspor mellom Oslo og Porsgrunn. Utbyggingen skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud.

Konklusjonene er klare
I arbeidet med å finne den beste korridoren mellom Virik i Sandefjord og Byskogen i Larvik, er det utredet hvilke konsekvenser de forskjellige alternativene vil ha, både for samfunnet, regionen, kommunen og jernbanen.

Konklusjonene av disse utredningene er tydelige: Bane NOR har anbefalt Stålaker øst-korridoren og frarådet Verningen-korridoren. Grunnen til det er at Verningen-korridoren har mest negative konsekvenser for de ikke-prissatte verdiene (som blant annet natur, landskap, kulturmiljø og friluftsliv) og mest negative konsekvenser for de prissatte verdiene (som blant annet investeringskostnader og samfunnsøkonomisk nytte). Stålaker øst kommer best ut når det gjelder både de ikke-prissatte og prissatte verdiene.

Stopper ikke produksjonen
Det finnes ingen korridorer som er problemfrie. Det vil alltid være noen negative konsekvenser av store prosjekter innen vei eller jernbane. Slik er det også med alle alternativer i Larvik. En bekymring fra lokalsamfunnet knyttet til Stålaker øst-korridoren, er hvordan dette vil påvirke Hegdal næringspark og særlig bedriften Lett-Tak Systemer AS.

Derfor har Bane NOR gjennomført og kvalitetssikret en grundig vurdering av disse konsekvensene. Konklusjonen er at dette vil la seg løse på en god måte: produksjonen til virksomheten blir ikke berørt av utbyggingen.

Ønsker et nært samarbeid
Linja i Stålaker-korridoren vil krysse rett gjennom Hegdal næringspark og over Lett-Tak sitt område. Sikkerheten har høyeste prioritet for Bane NOR og det skal gjennomføres tiltak som beskytter fabrikkens ansatte og transportører under bygging. Et utendørs råvarelager må flyttes og noen områder må stenges av i korte perioder.

Det kan også være aktuelt å sikre personell og trafikken ved å bygge midlertidig sikring over veien, tak og fasader. Bane NOR vil under hele anleggstiden sørge for atkomst til porter og at det kan gå trafikk på Hegdalsveien.

Et nært samarbeid mellom byggherre, entreprenør og Lett-Tak vil sikre en effektiv og sikker bygging av brukonstruksjonen som skal gå over bedriften, og sørge for at dette gjøres på en mest mulig skånsom måte.