Larvik kommune ønsker Verningen og Kongegata

I Larvik har Bane NOR anbefalt korridorene Stålaker øst og Indre havn. Før saken kommer til endelig politisk behandling har Rådmannen i Larvik anbefalt to andre alternativer.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er med andre ord uenighet mellom Bane NOR og kommunens administrasjon om hvilke korridorer som bør velges. Rådmannen ønsker dobbeltspor i Verningen-korridoren og stasjon i Kongegata. Hvis politikerne ønsker det samme, vil saken vil gå til mekling hos Fylkesmannen.

En ukjent prosess
Bane NOR har anbefalt Indre havn og Stålaker øst-korridoren. På strekningen mellom Virik i Sandefjord og Byskogen i Larvik mener Bane NOR at valget burde vært enkelt: her har alternativet Stålaker øst vist seg å være både billigst og best i konsekvensvurderingen, mens Verningen-korridoren totalt sett er dyrest og dårligst av de tre alternativene. Når det gjelder strekningen i Larvik by, har Bane NOR anbefalt Indre havn. Vi har imidlertid ikke avvist Kongegata, hvis kommunen har gode grunner for å velge dette stasjonsalternativet.

Blir Verningen-korridoren vedtatt vil det bety mekling hos Fylkesmannen, fordi Bane NOR har frarådet alternativet og derfor har fremmet innsigelse. Målet med mekling er å finne tiltak som gjør at innsigelsen kan trekkes, slik at en kan gå videre i planleggingen. Hvis en mekling ikke fører frem til enighet vil saken sendes over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for behandling. Hvilke konsekvenser det vil ha for prosjektet er usikkert. Det er heller ikke mulig å forskuttere hvor lang tid en slik prosess vil ta.

Krav til helhetlig planlegging
Rådmannen begrunner blant annet sin anbefaling slik:

«Rådmannen har lagt til grunn at Larvik kommune som planmyndighet må avveie interesser og vurdere utviklingen i et helhetlig perspektiv etter Plan- og bygningslovens formål om å «fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner», og at kommunen derfor kan komme fram til andre konklusjoner basert på det samme kunnskapsgrunnlaget».

Til det vil Bane NOR kommentere at vi har det samme utgangspunktet og forholder oss til de samme kravene til helhetlig planlegging. Det er grunnen til at Bane NOR har anbefalt Indre havn og Stålaker øst; våre utredninger viser at disse alternativene totalt sett er best for samfunnet.

Ikke små forskjeller mellom korridorene
Videre skriver Rådmannen følgende:

«Bane NOR vurderer at det er en nyanseforskjell der Verningenkorridoren gir større negative konsekvenser enn Stålakerkorridorene. Alle korridorene framstår etter rådmannens syn som relativt like med hensyn på ikke prissatte konsekvenser.»

Det er ikke riktig at Bane NOR vurderer forskjellene mellom korridorene som marginale. Forskjellene er tvert imot vurdert som så vesentlige at de må vektlegges, noe som framkommer av Bane NORs grundige utredninger.

Lite presist om lokalt næringsliv
I innstillingen beskriver også kommunens administrasjon konsekvenser for næringslivet i Larvik:

«Rådmannen har også lagt til grunn en sumbetraktning knyttet til konsekvensene for lokalt næringsliv og sysselsetting. Stålakerkorridoren innvirker ikke bare på steinindustriens rammevilkår, men også Lett-tak og andre virksomheter på Hegdal. Sammen med Kongegataalternativet som berører næringsliv og handel i sentrum vil jernbaneprosjektet ramme kommunens næringsliv og sysselsetting bredt. Rådmannen er bekymret for om Larviksamfunnet er robust nok til å håndtere den samlede samfunnsmessige virkningen av dette, og har derfor innstilt på Verningenkorridoren som en mer forutsigbar løsning som i liten grad berører næringsliv og arbeidsplasser».

Til det vil Bane NOR bemerke at det vil være utfordrende for næringslivet hvis politikerne velger Kongegata-alternativet. Som tidligere påpekt gir dette alternativet en svært krevende anleggsfase for byen og særlig for de næringsdrivende i sentrum. Når det gjelder Stålaker øst-korridoren, er det godt dokumentert at dette alternativet ikke medfører negative konsekvenser for arbeidsplasser eller virksomheter. Det er med andre ord ingen grunn til å velge Verningen-alternativet framfor Stålaker øst. Her er det vanskelig å forstå argumentasjonen fra Rådmannen, ettersom kommunen selv ønsker det eneste alternativet som vil få negative konsekvenser for næringslivet i byggeperioden.

Lokale diskusjoner om Verningen
Bane NOR har forstått at det foregår en diskusjon blant politikere og lokale lag om Verningen-korridoren, dyrka mark og kostnader.

Det har kommet et lokalt forslag fra grunneiere om å legge linja i Verningen-korridoren lengre sør og legge inn en miljøtunnel for å spare jordbruksområder. Det hevdes at med disse endringene vil Verningen-alternativet ta mindre dyrka mark enn Stålaker øst-alternativet. Det blir også sagt at alternativet med tunnel er billigere enn Stålaker øst.

Grunneierne har forbedret Verningen-alternativet ved å legge inn en miljøtunnel, uten å forbedre Stålaker øst-korridoren tilsvarende. Det gir et skjevt bilde, når en vurderer alternativene opp mot hverandre. Bane NOR har ikke vurdert forslaget fra grunneierne i detalj, men vi stiller oss tvilende til at Verningen-korridoren skal beslaglegge mindre dyrka mark enn Stålaker øst-korridoren. Det er først i arbeidet med reguleringsplanen at vi skal optimalisere, det vil si vurdere forbedringer av det alternativet politikerne vedtar. Grunneierne har derimot optimalisert ett alternativ, ikke begge og kun med tanke på dyrka mark. Dermed kommer de til en annen konklusjon enn Bane NOR.

Våre beregninger er på et overordnet nivå for både Verningen- og Stålaker øst-korridoren, slik den offentlige planprosessen legger opp til. Her er korridorene vurdert likt og utfra et helhetlig perspektiv. Når det gjelder dyrka mark er forskjellene i utgangspunktet svært små mellom alternativene, mens Verningen er 400 millioner kroner dyrere enn Stålaker øst.

En miljøkulvert i Verningen-korridoren er fordyrende. Det er derfor vanskelig for Bane NOR å se hvordan Verningen-alternativet kan bli billigere enn Stålaker øst.