Korridorene gjennom Hjertås

Her kan du se forskjellene mellom korridorene Torp vest og Torp vest via Storås i Sandefjord.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det som skiller disse alternativene fra hverandre finner vi i det populære friluftsområdet Hjertås.

Vi har valgt å dele inn Hjertås i tre fokusområder. Det første området er Øvre Hasle, som ligger nærmest Drakåsen og Sandefjord by.

Det andre området er Unnebergdalen, mens det tredje fokusområdet er Unnebergskogen, som ligger lengst nord, nærmest Sandefjord Torp Lufthavn.

Øvre Hasle:

 • Her går begge korridorene i tunnel, og det er ingen forskjeller mellom alternativene når det gjelder friluftslivet.
 • Byggeperioden blir krevende for begge korridorene. Når den er over, vil friluftsområdet være som før.
 • Turstier og løypenettet ivaretas i begge alternativene.
 • Det blir ikke støy fra jernbanen når den er ferdig bygget.

Unnebergdalen:

 • Turstier og løypenettet opprettholdes og vil måtte legges om enkelte steder på kortere strekninger.
 • Begge korridorene innebærer en bru over dalbunnen som vil være synlige fra ulike steder i området. Brua er noe lengre i Torp vest-korridoren enn i Storås-korridoren (henholdsvis 550 meter og 400 meter).
 • Begge bruene får støyskjermer og støyforholdene blir ganske like.
 • En positiv konsekvens er at de store høyspentmastene gjennom dalen trolig vil måtte legges i bakken.

Unnebergskogen:

 • Her går Storås-alternativet i tunnel og gir derfor minst konsekvenser. Torp vest går i tunnel og åpen skjæring.
 • Turstier og løypenett må legges om. Dette gjelder i størst grad for Torp vest-korridoren. Her forventer vi endringer med godt resultat.
 • Storås-alternativet gir store inngrep i anleggsfasen da deler av tunnelen må bygges med åpen byggegrop, der vi graver oss fra overflaten og ned.
 • Den åpne skjæringen i Torp vest-korridoren er omgitt av koller og skogsområder. Det gjør den lite synlig fra det eksisterende sti- og løypenettet i området.
 • Det skal bygges over-/underganger slik at mennesker og dyr enkelt kan krysse jernbanen.

Prisen er den største forskjellen
Basert på våre faglige utredninger er derfor Bane NORs konklusjon følgende: Forskjellen mellom korridorene gjennom Hjertås gjelder i hovedsak området Unnebergskogen, nord mot Torp.  Der er Storås-alternativet best. Korridoren koster imidlertid 800 millioner kroner mer enn Torp vest.

Det som i størst grad skiller alternativene er med andre ord prisen. Bane NOR kan ikke forsvare valg av den dyreste korridoren, når de øvrige forskjellene ikke er større.

Den store kostnadsdifferansen skylles hovedsakelig utfordringer ved å bygge betongtunnel i Storås-korridoren. På Haslejordet vil den 520 meter lange og 20 meter dype tunnelen måtte graves ut av bløt, sensitiv leire. Dette gir en svært krevende anleggsgjennomføring til høye kostnader.