Jernbanen og steinindustrien kan bli gode naboer

Bane NOR vil fortsette dialogen om steinressursene og Stålaker-korridoren i Larvik. Det er viktig at fakta danner grunnlaget for beslutningene som skal tas av Larviks politikere.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

De oransje feltene er larvikittressurser. De svarte linjene er Verningenkorridoren (øverst), Stålaker vest (i midten) og Stålaker øst (nederst). Som kartet viser går Stålaker-korridorene sammen og utgjør en korridor. Bane NOR har gjort alt vi har kunnet for å legge korridorene utenom larvikittforekomstene. Vi har også klart det viktigste: å unngå at jernbanen går inn i steinbrudd som er i drift. Det er imidlertid ikke mulig å gå helt utenom alt av larvikitt, fordi disse underjordiske feltene dekker store områder mellom Sandefjord og Larvik.

Strekningen mellom Sandefjord og Larvik er en del av InterCity-satsingen. Dette er Norges-historiens største samferdselsprosjekt og utviklingen av et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Det skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud.

Krav til lønnsomme løsninger
Kostnadene ved å bygge dobbeltspor er store. Bare på strekningen mellom Virik i Sandefjord og Byskogen i Larvik har vi anslått en pris på mellom 3,9 og 4,3 milliarder kroner, avhengig av hvilken korridor som blir valgt.

Skal Stortinget bevilge penger til videre planlegging og bygging av et slikt prosjekt, er det viktig at følgende kriterier blir oppfylt: prosjektet må klart forbedre dagens togtilbud, løsningene kan ikke være for dyre, og den samfunnsøkonomiske lønnsomheten må være så høy som mulig.

Prosjektet skal betale tilbake mest mulig av investeringskostnadene i nytte for lokalsamfunnet, regionen og staten – som betaler.

Konklusjoner fra fagrapportene
På strekningen mellom Sandefjord og Larvik har Bane NOR anbefalt korridoren Stålaker øst, mens vi har frarådet Verningen-korridoren. Det er fordi alternativet over Verningen er dårligst for landskapsbildet, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø. Korridoren er dyrest og har lavest samfunnsøkonomisk nytte.

Stålaker øst gir færrest negative konsekvenser for omgivelsene, er billigst og har høyest samfunnsøkonomisk nytte. Det er konklusjonen i de omfattende fagrapportene som utgjør Bane NORs forslag til kommunedelplan. Blant dette materiale er det en egen rapport om steinressursene og hvordan disse verdiene vektlegges i arbeidet med nytt dobbeltspor.

I våre utredninger er alle steinressursene gitt høy verdi. Vi har samtidig gjort alt vi har kunnet for å legge korridorene utenom larvikittforekomstene. Det er svært synlig hvis en studerer et kart over steinressursene, og ser hvor Verningen- og Stålaker-korridorene går gjennom terrenget. Vi har også klart det viktigste: å unngå at jernbanen går inn i steinbrudd som er i drift. Det er imidlertid ikke mulig å gå helt utenom alt av larvikitt, fordi disse underjordiske feltene dekker store områder mellom Sandefjord og Larvik.

Jernbanen berører ingen steinbrudd
Underveis i denne prosessen har vi hatt flere møter med steinindustrien og med regiongeologen i Vestfold. Som planmyndighet har Larvik kommune signalisert at de vil ta initiativ til flere slike møter. Her ønsker vi å bidra til en konstruktiv og faktabasert dialog.

I Gjerstadskogen er det en enorm forekomst av larvikitt. Stålaker øst er vil kun legge beslag på en svært liten del av disse ressursene. I Gjerstadskogen er det ikke steinbrudd i dag, men det kan bli det en gang i fremtiden, hvis kommunen åpner for en omregulering av området. Skal Stålakerbruddet utvides til også å omfatte Gjerstadskogen, kan det gjøres som på Klåstad, hvor det er bygget en bru over fylkesveien som deler steinbruddet i to. Dermed kan en drifte de to områdene som ett.

Vil bli gode naboer
Lundhs har tidligere vært ute i Østlands-Posten og snakket om behov for sikkerhetsavstander på 260 meter fra jernbanen til steinbruddet. Det tallet er feil. Dobbeltsporet og steinbruddet kan leve sammen som to gode naboer, på samme måte som offentlige veier ligger tett inntil dagens steinbrudd.

Det har vært snakket om problemer knyttet til sprenging i forbindelse med disse sikkerhetsavstandene. Det må basere seg på en misforståelse. Enhver næringsdrivende må naturligvis forholde seg til de samme sikkerhetskravene og lovregulerte prosedyrene for sprengning. Utenfor Stålakerbruddet ligger det veier og boliger. Området er åpent for allmenn ferdsel. Det kan ikke slynges stein ut av bruddet under sprengning. Det ville i så fall vært et alvorlig sikkerhetsbrudd.

Vi står foran viktige avklaringer
Bane NOR ønsker en god dialog om larvikittressursene. Direktoratet for Mineralforvaltning har kommet med en høringsuttalelse og en innsigelse til Stålaker-korridorene. Nå er det viktig at vi får satt oss ned sammen med kommunen og direktoratet, og sett om vi kan komme frem til en felles løsning. Det er viktig, skal vi få den beste sammenhengende korridoren fra Sandefjord til Kleivertunnelen.

For kommunen og Bane NORs del er imidlertid veien frem til politisk behandling av kommunedelplanen i juni svært kort. Både prosjektet og Larvik står foran noen spennende måneder med viktige avklaringer. Det avgjørende er at politikerne får gjort gode vedtak, basert på et solid faglig grunnlag. Vi skal gjøre vårt for å rydde opp i den usikkerheten som er skapt om steinressursene. Det blir viktig for å komme videre i arbeidet med et moderne og klimavennlig transporttilbud for hele regionen Vestfold og Telemark.

Hanne Sophie Solhaug
Prosjektsjef i Bane NOR