Bane NOR retter feil om dyrka mark

Korridoren Stålaker øst beslaglegger 250 dekar dyrka mark, ikke 230 som tidligere antatt.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Både Verningen- og Stålaker øst-korridorene innebærer omlegging av vanlige kjøreveier og landbruksveier, som beslaglegger matjord. Denne effekten var regnet inn i arbeidet med Verningen, men ble glemt i Stålaker øst. Foto: Bane NOR

Tidligere har vi hevdet at Stålaker øst-alternativet var best for jordbruket, fordi beslaget av dyrka mark var minst. Nå viser det seg at korridoren tar like mye landbruksjord som Verningen-korridoren.

– Vi har gjort en beregningsfeil og beklager det. Dette blir nå rettet opp, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Foreløpige tall og vurderinger
Solhaug vil understreke at alle vurderingene av antall dekar dyrka mark baserer seg på foreløpige tall. De kan endre seg under arbeidet med reguleringsplanen.

– Når politikerne har vedtatt en korridor, går vi inn og vurderer nøyaktig hvor dobbeltsporet skal gå gjennom den korridoren. Da ønsker vi å legge traséen slik at den kommer i konflikt med færrest mulige verdier. Dyrka mark er en viktig verdi som vi ønsker å unngå, i størst mulig grad, sier Solhaug.

Både Verningen- og Stålaker øst-korridorene innebærer omlegging av vanlige kjøreveier og landbruksveier, som beslaglegger matjord. Denne effekten var regnet inn i arbeidet med Verningen, men ble glemt i Stålaker øst.

Konklusjonen er klar
De omfattende fagrapportene, som utgjør Bane NORs forslag til kommunedelplan, hadde en klar konklusjon når de ble presentert for kommunen i desember 2018:

Bane NOR frarådet Verningen-korridoren fordi den var dårligst for landskapsbildet, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø. Korridoren var dyrest og hadde lavest samfunnsøkonomisk nytte.

Stålaker øst ga færrest negative konsekvenser for omgivelsene, var billigst og hadde høyest samfunnsøkonomisk nytte.

Nå jobber Bane NOR med å kommentere innkomne høringsuttalelser, svare opp punkter i det politiske vedtaket og supplere og justere planmaterialet slik at kommunen kan behandle planen i juni.

For de som har basert sine høringsuttalelser på innsendte tall for arealbeslag som dessverre viste seg å inneholde en regnefeil, har Larvik kommune åpnet for muligheten for til å korrigere disse innspillene innen 23. april 2019 og sende disse til postmottak@larvik.kommune.no merket med "PlanID 201825".