Bane NOR avviser ønske om miljøtunnel

Flere av Larviks politikere ønsker en miljøtunnel i Verningen-korridoren. – Vi kan ikke gjøre det dyreste og dårligste alternativet enda dyrere. Det er ikke i tråd med Bane NORs oppdrag, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Representanter fra Sp, Ap og Frp uttalte under formannskapsmøtet at en miljøtunnel er svært viktig i Verningen-korridoren. Prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR mener det er svært uklart hvor politikerne vil at miljøtunnelen skal gå og hva man vil oppnå. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

Onsdag 14. august vedtok et flertall i formannskapet korridorene Kongegata og Verningen. Ingen av disse alternativene er anbefalt av Bane NOR, og begge korridorene er dyrest på hver sin strekning. Bane NOR har åpnet for å akseptere valg av Kongegata, mens Verningen frarådes.

400 millioner kroner dyrere
Representanter fra Sp, Ap og Frp uttalte under formannskapsmøtet at en miljøtunnel er svært viktig i denne korridoren. Varaordfører Olav Nordheim (Sp) gikk så langt som å si at miljøtunnelen er en forutsetning for Verningen-alternativet.

Bane NOR stiller seg imidlertid uforstående til diskusjonen om miljøtunnel. Den har ikke vært en del av planleggingen, er ikke utredet i arbeidet med Verningen-korridoren eller har på noe tidspunkt vært vurdert av Bane NOR. Grunnen er at Verningen-korridoren i utgangspunktet er 400 millioner kroner dyrere enn den anbefalte korridoren Stålaker øst. En miljøtunnel vil øke kostnadene ytterligere, og dermed forsterke Bane NORs innsigelse til Verningen-korridoren.

Prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR mener det er svært uklart hvor politikerne vil at miljøtunnelen skal gå og hva man vil oppnå.

– Hvis den skal ivareta innbyggere og friluftsliv, må den legges ved Verningen tettsted. Skal den ivareta landbruksareal må den legges nordøst for Verningen, mot Sandefjord. Sør for Verningen går traséen stort sett i skogkanten og tar lite matjord, opplyser Solhaug.

Resultatene fra utredningen er tydelige
I arbeidet med å finne den beste korridoren mellom Virik i Sandefjord og Byskogen i Larvik, er det utredet hvilke konsekvenser de forskjellige alternativene vil ha, både for samfunnet, regionen, kommunen og jernbanen.

Konklusjonene av disse utredningene er tydelige: Verningen-korridoren har størst negative konsekvenser for verdiene som natur, landskap, kulturmiljø og friluftsliv (ikke prissatte-verdier) og mest negative konsekvenser samfunnsøkonomisk nytte og kostnader (prissatte verdier). Stålaker øst kommer klart best ut når det gjelder både de ikke-prissatte og prissatte verdiene.

I rådmannens saksfremlegg til politikerne står det at «Bane NOR vurderer at det er en nyanseforskjell der Verningenkorridoren gir større negative konsekvenser enn Stålakerkorridorene».

– Dette er direkte feil og Bane NOR har bedt rådmannen korrigere dette før saken skal endelig behandles i kommunestyret onsdag 21. august, sier Solhaug.

Grunneiere med nytt forslag
Flere synspunkter fra en grunneiergruppe har den siste tiden vært sentralt i den offentlige diskusjonen om ny trasé over Tjølling.

Grunneierne har foreslått en ny Verningen-trasé som ligger helt i utkanten av Bane NORs utredningskorridor. Prosjektsjefen mener at det er vanskelig å vite hvordan grunnforholdene er der, før det er gjennomført grunnboringer.

– Ofte ligger det en solid tørrskorpe de første meterne. Hvordan det ser ut lengre nede er ikke mulig å gjette seg frem til, heller ikke for grunneierlaget. Vi har imidlertid en konsekvensanalyse. Den er tydelig når det gjelder de korridorene som er på valg over Tjølling-landet og dokumenterer Stålaker øst som det beste alternativet, sier Solhaug.

Hovedgrunnen til at Verningen-korridoren er langt dyrere enn Stålaker øst skyldes ulike grunnforhold. I Verningen-området er det mye kvikkleire og annen sensitiv leire.

Klare forskjeller i kostnader
Grunneierne hevder å ha kostnadsberegnet sitt traséforslag. I tillegg har de lagt til den fordyrende miljøtunnelen.

– Gruppen har presentert et enkelt kostnadsoverslag basert på antagelser om grunnforhold, men mangler kunnskap om de verdiene som berøres av en jernbaneutbygging. Uten grunnleggende fakta på bordet er det ikke forsvarlig å konkludere om hvilke løsninger som bør vedtas, sier Solhaug.

Bane NOR har jobbet med kostnadsoverslag etter at kunnskap om grunnforhold og alle øvrige verdier er dokumentert. Fagfolk brukte hele våren 2018 til å jobbe med disse estimatene. Deretter leide Bane NOR inn eksterne konsulenter for å kvalitetssikre arbeidet og vurdere usikkerheten knyttet til slike kostnadsoverslag i en planleggingsfase.

– Dette er en kompleks, omfattende og tidkrevende jobb. Det illustrerer forskjellen på en konsekvensutredning utarbeidet av fagfolk over flere måneder og forslag fra interessegrupper basert på en ønsket utvikling, sier Solhaug.

En usikker prosess
Blir Verningen-korridoren vedtatt mot de klare faglige rådene fra Bane NOR, vil det bety mekling hos Fylkesmannen. Bane NOR har frarådet alternativet og derfor fremmet innsigelse. Målet med mekling er å finne tiltak som gjør at innsigelsen kan trekkes, slik at en kan gå videre i planleggingen.

Hvis en mekling ikke fører frem til enighet, vil saken sendes over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for behandling. Hvilke konsekvenser det vil ha for prosjektet er usikkert. Det er heller ikke mulig å forskuttere hvor mange måneder eller år en slik prosess kan ta.