Vi skal gi Sandefjord et godt togtilbud!

Satsingen på dobbeltsporet jernbane øker Sandefjords muligheter for vekst og byutvikling. Samtidig prioriteres miljøvennlig transport – som reduserer køer og klimautslipp.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Sandefjord har tatt utfordringen. Før jul vedtok formannskapet i kommunen Bane NORs forslag til planprogram. Dermed ga lokalpolitikerne oss i oppdrag å utrede tre korridorer, med tilhørende stasjonsløsninger i Stokke, ved Torp og i Sandefjord by. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

InterCity-satsingen er utviklingen av et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Det skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud.

Flere folk betyr mer transport
Befolkningsveksten på Østlandet er sterk. Det får store konsekvenser for transportbehovet. Allerede i dag er kapasiteten på flere av våre største veier og jernbanestrekninger tidvis og stedvis sprengt. Vi kan ikke løse den fremtidige veksten gjennom veibygging alene – det vil føre til at transportårene på Østlandet tettes igjen. Vi trenger miljøvennlige, raske og arealeffektive løsninger. Kort sagt: vi må satse på kollektivtrafikken, og vi må gjøre det nå.

Bane NOR følger politikernes føringer
Stortinget har vedtatt Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2018 til 2029. Et løft i togtilbudet og utbygging av dobbeltspor er nødvendig for å oppfylle flere av politikernes målsettinger:

  • Persontransportveksten i byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange.
  • Nullvekst i persontransport med bil, for å legge til rette for god framkommelighet og effektiv utnyttelse av transportkapasiteten, samt redusere klimagassutslipp, NOx-utslipp og partikkelforurensning.
  • Boliger, kontorer, handel og service legges ved kollektivknutepunkt, slik at flere finner det enkelt og attraktivt å reise kollektivt.

Planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOREn god offentlig planprosess
Sandefjord har tatt utfordringen. Før jul vedtok formannskapet i kommunen Bane NORs forslag til planprogram. Dermed ga lokalpolitikerne oss i oppdrag å utrede tre korridorer, med tilhørende stasjonsløsninger i Stokke, ved Torp og i Sandefjord by.

Ved årsskiftet skal Bane NOR anbefale den korridoren vi mener er best for kommunen, regionen og jernbanen – basert på føringer fra Stortinget og grundige faglige vurderinger. Da går kommunedelplanen til politisk behandling i Sandefjord og vinteren 2019 legges planen ut på høring. Da kan alle som ønsker det komme med innspill, kommentarer og forslag – som skal gjennomgås og besvares av Bane NOR. Før sommeren 2019 skal politikerne ha vedtatt kommunedelplanen og dermed valgt korridor. Så venter arbeidet med reguleringsplanen. Her skal Bane NOR og kommunen finne ut nøyaktig hvor dobbeltsporet skal gå innenfor den valgte korridoren. Også denne planen legges ut på høring, slik at alle kan fremme sin mening.

Moderne og miljøvennlig transport
Til tross for en rekke positive effekter av nytt dobbeltspor, er ikke planleggingen enkel. Å legge ny jernbane gjennom tettbebygde områder vil ha negative konsekvenser. Det er imidlertid viktig å huske på at anleggsperioden tar noen år, mens dobbeltsporet skal gi byen miljøvennlig transport langt inn i fremtiden. Det skal Bane NOR sørge for å få til gjennom et nært og godt samarbeid med lokalsamfunnet i 2018 og årene som kommer.

Hanne Sophie Solhaug
planleggingssjef for strekningen Tønsberg-Larvik
InterCity-prosjektet Bane NOR