Politikerne informert om anleggsfasen

Uansett hvilken korridor som blir valgt i Sandefjord blir i underkant av 100 bygninger berørt av utbyggingen. Det viser Bane NORs foreløpige vurderinger.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Eksempel på en ferdig utbygd stasjon i Gokstadkorridoren, når dobbeltsporet står ferdig mellom Oslo og Tønsberg, Sandefjord og Larvik i 2032. Illustrasjon: Bane NOR

(Se presentasjonen som ble holdt for Sandefjords formannskap nederst på siden)

Tirsdag 30. oktober viste Bane NOR resultater fra flere fagrapporter for Sandefjords politikere. Det ble presentert beregnet samfunnsøkonomisk nytte av de forskjellige korridorene og noen av konsekvensene utbyggingen vil gi i anleggsfasen. I tillegg fikk politikerne se illustrasjonsfilmer fra de tre korridorene som går mellom Stokke og Virik: Gokstad, Unneberg og Torp Vest.

Ønsker å bygge skånsomt
Under foredraget fikk formannskapets medlemmer en gjennomgang av anleggsfasen, slik den blir vurdert av Bane NOR i dag. I deler av utbyggingsperioden kan nabolag oppleve ulemper som støv, støy, veiomlegginger og transport av masser. For å redusere disse ulempene iverksettes det en rekke tiltak: Bane NOR vil overholde fastlagte støy- og støvkrav. Det skal sørges for at sikkerheten på og rundt anleggsområdet er god under hele utbyggingen. Fremkommelighet på veinettet rundt anleggsområdet skal opprettholdes, og det skal lages løsninger som sikrer trafikksikkerheten for både kjørende og myke trafikanter.

– Anleggsfasen ligger foreløpig flere år fram i tid, og vi vil jobbe med å finne løsninger som gir god sikkerhet og minst mulig konsekvenser for naboene. Hvordan dette blir i praksis vil nok variere mye fra sted til sted. Vi skal uansett forsøke å gjøre denne overgangsperioden så skånsom og kort som mulig, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Flere huseiere blir berørt
Utenfor byene og tettstedene antas det at anleggsfasen vil vare i omtrent tre til fire år. Dette betyr ikke at det bygges i årevis over lange strekninger. Bane NOR bygger ut mindre områder av gangen, slik at trafikk og vanlig aktivitet kan foregå rundt utbyggingsområdet. Når en delstrekning er ferdig, ryddes det opp slik at området igjen kan tas i bruk. Deretter går anleggsarbeidet videre til neste område.

I Sandefjord by er den antatte anleggsfasen på rundt fire år for Torp Vest/Unnebergkorridoren og ca. tre-fire år for Gokstadkorridoren. Det er forventet at i underkant av 100 bygninger vil bli direkte berørt uansett hvilken korridor som blir valgt gjennom kommunen. De fleste av disse bygningene ligger i Sandefjord by.

– Vi kommer til å jobbe for å finne en løsning der dobbeltsporet gir færrest mulige negative konsekvenser. Vi vet at dette er vanskelig for de som blir berørt, sier Solhaug.

De som mister hele eller deler av eiendommene sine får dette kompensert til markedspris fra Bane NOR. Her finner du en guide som forklarer hvordan en slik prosess foregår, og hvilke rettigheter du har som grunneier.

Bygger på oppdrag fra Stortinget

Hvorfor bygger Bane NOR slik at det går utover så mange beboere?

– Under hele planleggingen jobber vi for å unngå boliger. Dessverre er det ikke mulig når vi skal bygge dobbeltspor gjennom tett befolkede områder som Sandefjord. Stortinget har bestemt at InterCity-utbyggingen skal bidra til mer klimavennlige byer. Det betyr at jernbanestasjonene skal ha en sentral beliggenhet. Da kan de fungere som knutepunkt for kollektivtrafikken og sørge for fortetting og byutvikling, sier prosjektsjefen.

Bakgrunnen for InterCity-prosjektet er Stortingets vedtak i Nasjonal transportplan. I 2032 skal Bane NOR ha bygget dobbeltspor for hastigheter opp mot 250 km/t mellom Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Dette vil være den siste strekningen som gjenstår i arbeidet med et sammenhengende, moderne dobbeltspor mellom Oslo og Porsgrunn. Utbyggingen skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud.

I desember offentliggjør Bane NOR hvilken korridor som anbefales i Sandefjord. Deretter legges planen ut på høring.