Planer for Stokke godt mottatt i Sandefjord

Formannskapet i Sandefjord er positive til Bane NORs foreløpige skisser for ny stasjon i Stokke. Her kan du lese om planen og hvordan korridorene gjennom kommunen skal utredes i løpet av året.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I dette foreløpige forslaget ligger togstasjonen på terreng, altså på bakkeplan. Fredrik Stangs gate er lagt under sporet, sammen med fortau for gående og syklende. De grå skraverte feltene er områder kommunen kan utvikle og fortette rundt kollektivknutepunktet, hvis kommunen ønsker det.

Mandag 4. desember vedtok Sandefjord kommune planprogrammet for dobbeltspor. Det betyr at Bane NOR skal utrede tre korridorer: Torp vest-, Gokstad- og Unnebergkorridoren.

13. februar var Bane NOR invitert til formannskapsmøtet for å fortelle om det arbeidet som står foran oss i 2018.

(Se Bane NORs presentasjon fra møtet nederst på siden)

Mulig å doble togtilbudet
Under møtet presenterte Bane NOR oppdaterte planer og foreløpige skisser for hvordan ett nytt stasjonsområde kan utformes i Stokke sentrum. Tidligere har Bane NOR antydet en fremtidig stasjonsplassering øst for dagens stasjon. Dette er nå lagt til side, mens dagens stasjonsplassering legges til grunn for den videre planleggingen.

– Det er flere positive effekter av det. Vi ønsker å bygge ut strekningen Stokke – Sandefjord først. Det gir muligheter for en dobling av togavgangene mellom Oslo og Skien, forteller planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Dermed kan et nytt dobbeltspor bygges fra Stokke og sørover, uavhengig av hvilken løsning som blir valgt i Tønsberg.

Solhaug ser for seg en togstasjon som ligger på terreng, altså på bakkeplan. I noen foreløpige skisser fra Bane NOR er Fredrik Stangs gate lagt under sporet, sammen med fortau for gående og syklende.

Åpner for ønsket utvikling
Den nye jernbanen skal utelukkende bygges med planfri kryssing, med andre ord at veier skal legges over eller under jernbanesporet. Når det nye dobbeltsporet står ferdig, er tiden for bommer ved jernbaneoverganger forbi.

– En annen stor fordel ved å bruke dagens stasjonsområde, er at denne løsningen gjør det mulig for kommunen å utvikle området øst for sporet uavhengig av jernbaneutbyggingen. Der finnes det allerede gode planer for sentrumsutvikling, sier planleggingssjefen.

Presentasjonen av løsningen for Stokke ble tatt godt imot i formannskapet. «Gledelig» og «gode nyheter» var omkvedet blant representantene.

– Jeg er positivt overrasket. Førsteinntrykket er bra, slik jeg ser det, oppsummerte ordfører Bjørn Ole Gleditsch.

Klimaregnskap og kulturmiljø
Bane NOR skal vurdere konsekvensene av et framtidig dobbeltspor på hele strekningen mellom Stokke, Sandefjord og Larvik. Dette gjelder virkninger for både prissatte og ikke-prissatte verdier.

  • Eksempler på prissatte verdier: investeringskostnader, klimaregnskap, trafikantnytten og støy.
  • Eksempler på ikke-prissatte verdier: naturressurser, nærmiljø og friluftsliv og kulturmiljø.

I tillegg skal Bane NOR vurdere konsekvenser for lokalsamfunnet i byggeperioden, det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse og foretaket skal vurdere lokale og regionale virkninger (som for eksempel sentrums- og byutvikling).

Alle disse temaene skal Bane NOR beskrive i egne fagrapporter, som blir offentliggjort og informert om i løpet av året.

Det er helheten som avgjør
Å planlegge et nytt dobbeltspor og ny jernbanestasjon kan sammenlignes med å legge et stort puslespill. Underveis kan det være vanskelig å se hvordan brikkene passer sammen. De er forskjellige i størrelse og utforming, i karakter og materiale, og bærer navn som «reduserte klimautslipp», «reisetid», «samfunnsøkonomisk lønnsomhet», «grunnforhold», «jernbaneteknikk», «dyrka mark» og «knutepunktutvikling». Hver enkelt brikke er viktig, men det er først når vi har lagt dem sammen at vi ser et helhetlig og tydelig bilde. Det bildet vil fortelle oss hvilken korridor og stasjonslokalisering vi bør velge. Samtidig skal vi løfte blikket og se hvordan «puslespillet Sandefjord» er del av et større bilde: strekningen mellom Porsgrunn og Oslo.

Åpent for forslag og innspill
Ved årsskiftet skal Bane NOR presentere sin anbefaling. Der presenterer foretaket sitt syn på hvilken korridor som bør bygges ut, og hvor stasjonen bør ligge. Det gjør vi utfra grundige faglige vurderinger og føringene fra Stortinget.

Deretter får Sandefjords politikere kommunedelplanen til behandling (med Bane NORs anbefaling), før den legges ut på høring vinteren/våren 2019. Da kan alle som vil sende oss synspunkter, innspill og forslag. Alle disse høringsuttalelsene skal gjennomgås og svares ut av Bane NOR.

I juni skal planen sluttbehandles i kommunestyret. Da skal politikerne bestemme hvilken korridor som skal planlegges videre og bygges ut.

Åpne kontordager og folkemøter
Underveis i løpet av året skal Bane NOR holde både politikere og befolkningen i Sandefjord orientert om kunnskapen vi får fra utredningene. Vi har foreløpig lagt opp til følgende informasjonsopplegg:

  • Vår/sommer 2018:
    Åpne kontordager (som varsles i lokalavisa og på nettsider hos kommunen/Bane NOR).
    Vi inviterer til møter med lag og foreninger.
  • Vår/sommer og desember 2018: Åpne folkemøter.
  • Høsten 2018: Vi vil informere om innholdet i fagrapportene.