Nøtterøykorridoren skal ikke utredes

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har avklart at Bane NOR skal utrede to korridorer på strekningen Tønsberg-Stokke: Vear- og Jarlsbergkorridoren.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I dag var samferdselsminister Jon Georg Dale og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i Tønsberg. De informerte om at Nøtterøykorridoren gjennom Tønsberg ikke skal utredes videre.

Det betyr at Bane NOR ikke skal jobbe videre med Nøtterøykorridoren.

– Vi er glade for at arbeidet med kommunedelplanen kan gå videre, og fortsetter nå arbeidet med de to korridorene som departementet har besluttet at skal utredes. Målet med planleggingen er å gi Tønsberg og Vestfold en best mulig dobbeltsporet jernbane, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Ble ikke enige
Bakgrunnen for departementets avgjørelse var uenighet mellom Bane NOR og kommunene Tønsberg og Færder om hvilke korridorer som skulle være med i planprogrammet. Planprogram er en «plan for videre planlegging», og beskriver blant annet hvilke korridorer for nytt dobbeltspor som skal utredes.

Bane NOR ønsket i utgangspunktet å utrede to korridorer: Vearkorridoren og Nøtterøykorridoren. Etter innspill fra kommunene foreslo Bane NOR å legge inn en tredje korridor, over Jarlsbergjordene, i planprogrammet. Bane NOR og kommunene ble imidlertid ikke enige om Nøtterøykorridoren skulle utredes. 22. desember 2017 ba derfor Bane NOR staten avklare forutsetningene for planprogrammet.

I tråd med vanlig praksis ble saken sendt fra Samferdselsdepartementet (SD) til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for en avgjørelse.

Skal ikke utrede Nøtterøykorridoren
Nå har svaret fra SD kommet, og det er avklart at Nøtterøykorridoren ikke skal utredes. I departementets vurdering står det blant annet:

«Sett fra et utredningsperspektiv er Samferdselsdepartementet enig med Bane NOR i at utredning av Nøtterøykorridoren kan være hensiktsmessig. Det er varslet innsigelser til Vearkorridoren, og Jarlsbergkorridoren kan synes å ikke gi full måloppnåelse for IC-utbyggingen på Vestfoldbanen. Nøtterøykorridoren kan i en slik sammenheng være et godt alternativ. Lokalt har det imidlertid vært et sterkt engasjement mot denne korridoren. Alternativet innebærer store inngrep både sentralt i Tønsberg og på Nøtterøy.

[…] Etter en helhetlig vurdering har Samferdselsdepartementet, i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kommet fram til at det er lite realistisk at den nye jernbanetraséen bygges i Nøtterøykorridoren. Departementene legger derfor til grunn at denne korridoren ikke tas med i det videre utredningsarbeidet».

Hele vurderingen kan du lese her.

Må finne realistiske alternativ
I tiden fremover skal Bane NOR planlegge ett alternativ i Vearkorridoren og et eller flere alternativ over Jarlsbergjordene. Solhaug forteller at det nå trengs litt tid til å vurdere hvilke løsninger som er mulige å gjennomføre.

– Når vi har et fastsatt planprogram skal vi kartlegge alle konsekvenser som alternativene har for miljø og samfunn. Hensikten er å finne løsninger som tar mest mulig hensyn til omgivelsene og de statlige føringene vi har om et godt og kostnadseffektivt togtilbud, sier Solhaug.

Ønsker god dialog og samarbeid
Nå får Tønsberg og Sandefjord kommuner ansvaret tilbake fra KMD, og Bane NOR vil sende et revidert planprogram med Vear- og Jarlsbergkorridorene til høring våren/sommeren 2019. Vi vil fortsatt vektlegge tett dialog med kommunene i dette arbeidet.

Når planprogrammet er fastsatt, begynner arbeidet med kommunedelplanen. Arbeidet skal munne ut i en anbefaling. Deretter sendes kommunedelplanen fra Bane NOR til politisk behandling i kommunene, før den legges ut på offentlig høring. Endelig vedtak av kommunedelplanen antas innen utgangen av 2020.

– Vi ser frem til det videre samarbeidet med kommunene. Selv om vi har vært uenige om noe, har dialogen vært god under hele prosessen. Sammen skal vi finne løsninger til det beste for kommunene, regionen og jernbanen, sier Solhaug.