Har vurdert samfunnsmessige konsekvenser av korridorene

I en ny fagrapport konkluderes det med at Torp Vest-korridoren i Sandefjord er best for regional utvikling. Hvilken korridor Bane NOR anbefaler blir imidlertid ikke klart før 5. desember.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

På Torp konkluderes det med at den beste stasjonsløsningen er vest for flyplassen, i Torp Vest-korridoren. Her vil en togstasjon kunne samlokaliseres med flyplassterminalen, slik at folk kan gå direkte fra stasjonen inn på flyplassen. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

(Se presentasjonen som ble vist Sandefjords folkevalgte nederst på siden)

InterCity-satsingen er utviklingen av et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. 

Tirsdag 13. november holdt Bane NOR foredrag for politikerne i formannskapet i Sandefjord. Dagens tema var fagrapporten «Andre samfunnsmessige virkninger» som forklarer hvilke konsekvenser et dobbeltspor vil ha for lokalsamfunnet og regionen. Denne rapporten er et av flere dokumenter som skal utgjøre Bane NORs anbefaling, som offentliggjøres 5. desember.

– Anbefalingen vil peke på hvilken korridor vi mener totalt sett er best, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Positivt for Stokke
Mellom Stokke og Virik er det tre alternative korridorer: Torp Vest, Unneberg og Gokstad. Den første går vest for Torp og til en ny stasjonsløsning i Sandefjord ved den videregående skolen. Både Unneberg og Gokstad går øst for flyplassen, men til forskjellige steder i Sandefjord by. Unneberg går til en ny stasjon ved den videregående skolen. Gokstadkorridoren innebærer bygging av en ny stasjon omtrent der dagens stasjon ligger.

I rapporten «Andre samfunnsmessige virkninger» har Bane NOR vurdert hvilke av stasjonsløsningene på Torp og i Sandefjord som er best. For Stokke foreligger det kun ett alternativ: der kommer traséen og stasjonen til å være på omtrent samme sted som i dag. Konklusjonen for Stokkes del er derfor enkel: «Det nye dobbeltsporet og en ny stasjon vurderes som positivt, både for lokal utvikling og forbedret fremkommelighet i tettstedet Stokke».

Kan gå fra toget rett til flyet
På Torp konkluderes det med at den beste stasjonsløsningen er vest for flyplassen, i Torp Vest-korridoren. Her vil en togstasjon kunne samlokaliseres med flyplassterminalen, slik at folk kan gå direkte fra stasjonen inn til flyplassen. I Unneberg- og Gokstadkorridoren vil en stasjon øst for flyplassen føre til at folk må skysses fra jernbanen til flyplassen med buss, som i dag.

– En stasjon i Torp vest-korridoren vurderes som best, både for regional utvikling og for å redusere biltrafikk til flyplassen, sier Solhaug.

Sammensatt i Sandefjord
I Sandefjord by er konklusjonen motsatt. Der vurderes dagens stasjonsplassering (Gokstadkorridoren) som den beste. Denne stasjonen er mest sentral og nærmest sentrum. Den vurderes derfor som best for lokal utvikling og enklest tilgjengelig for gående og syklende.

Her er imidlertid bildet noe mer sammensatt enn på Torp. En ny stasjon ved Sandefjord videregående skole (Torp Vest- og Unnebergkorridoren) kan føre til etablering av flere boliger og nye arbeidsplasser enn en videreføring av dagens stasjonsområde (Gokstadkorridoren). Da vil Sandefjord kommune kunne fortette rundt en ny jernbanestasjon og samtidig omforme dagens stasjonsområde til nye arbeidsplasser.

Til tross for at Gokstadkorridoren er best for Sandefjord by, konkluderer rapporten med at Torp Vest-korridoren er det beste alternativet for regional utvikling. Grunnen til det er at en jernbanestasjon som ligger samlokalisert med flyplassens terminal vil gi stor passasjervekst for Vestfoldbanen.

Det helhetlige bildet avgjør
Hanne Sophie Solhaug understreker imidlertid at konklusjonene i denne fagrapporten skal settes inn i en større sammenheng:

– Å planlegge et nytt dobbeltspor og nye jernbanestasjoner kan sammenlignes med å legge et stort puslespill, sier hun.

Solhaug viser til at hvert tema og fag er en puslespillbrikke som er forskjellig i størrelse og utforming. De bærer navn som eksempelvis «reduserte klimautslipp», «reisetid», «samfunnsøkonomisk lønnsomhet», «grunnforhold», «jernbaneteknikk», «dyrka mark» og «knutepunktutvikling».

– Hver enkelt brikke er viktig, men det er først når vi har lagt dem sammen at vi ser et helhetlig og tydelig bilde. Det bildet vil fortelle oss hvilken korridor og stasjonslokalisering vi bør velge, og det skal vi presentere for Sandefjord 5. desember, sier prosjektsjefen.

Den datoen vil Bane NOR først legge fram sin anbefaling for kommunestyret, deretter inviteres det til åpent folkemøte samme kveld. Der er alle som ønsker det velkomne til å lytte og stille spørsmål om satsingen på dobbeltspor.

En ny stasjon ved Sandefjord videregående skole kan føre til etablering av flere boliger og nye arbeidsplasser enn en videreføring av dagens stasjonsområde. Illustrasjon: Bane NOR