Forklarte hvordan byggeperioden kan bli i Larvik

– I anleggsfasen vil vi jobbe med løsninger som gir god sikkerhet og minst mulig konsekvenser for naboene, forteller prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Onsdag 7. november viste Bane NOR resultater fra flere fagrapporter for Larviks politikere. Under foredraget fikk formannskapets medlemmer en gjennomgang av anleggsfasen, slik den blir vurdert av Bane NOR i dag. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

(Se presentasjonen som ble holdt for Larviks formannskap nederst på siden)

Onsdag 7. november viste Bane NOR resultater fra flere fagrapporter for Larviks politikere. Det ble presentert beregnet samfunnsøkonomisk nytte av de forskjellige korridorene, konsekvenser i anleggsfasen og noen av konsekvensene for lokalsamfunnet og regionen.

Ønsker å bygge skånsomt
Under foredraget fikk formannskapets medlemmer en gjennomgang av anleggsfasen, slik den blir vurdert av Bane NOR i dag. Oppstart av disse arbeidene ligger flere år fram i tid, men byggeperioden er likevel et tema som skal utredes og planlegges i kommunedelplanen.

I deler av utbyggingsperioden kan nabolag oppleve ulemper som støv, støy, veiomlegginger og transport av masser. For å redusere disse ulempene iverksettes det en rekke tiltak: Bane NOR vil overholde fastlagte støy- og støvkrav. Det skal sørges for at sikkerheten på og rundt anleggsområdet er god under hele utbyggingen. Fremkommelighet på veinettet rundt anleggsområdet skal opprettholdes, og det skal lages løsninger som sikrer trafikksikkerheten for både kjørende og myke trafikanter.

– Vi vil jobbe med å finne løsninger som gir god sikkerhet og minst mulig konsekvenser for naboene. Hvordan dette blir i praksis vil nok variere mye fra sted til sted. Vi skal uansett forsøke å gjøre denne overgangsperioden så skånsom og kort som mulig, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Noen huseiere blir berørt
Utenfor byene og tettstedene antas det at anleggsfasen vil vare i omtrent tre til fire år. Dette betyr ikke at det bygges i årevis over lange strekninger. Bane NOR bygger ut mindre områder av gangen, slik at trafikk og vanlig aktivitet kan foregå rundt utbyggingsområdet. Når en delstrekning er ferdig, ryddes det opp slik at området igjen kan tas i bruk. Deretter går anleggsarbeidet videre til neste område.

I Larvik by er det forventet rundt fire til fem års byggetid for Kongegata, og tre til fire års anleggsperiode for Indre havn. Også her kommer Bane NOR til å jobbe med kortere strekninger av gangen slik at bylivet, handel og trafikk kan fortsette rundt anleggsområdet.

– Vi kommer til å jobbe for å finne en løsning der dobbeltsporet gir færrest mulige negative konsekvenser. Vi vet at dette er vanskelig for de som blir berørt, sier Solhaug.

De som mister hele eller deler av eiendommene sine får dette kompensert til markedspris fra Bane NOR. Her finner du en guide som forklarer hvordan en slik prosess foregår, og hvilke rettigheter du har som grunneier.

Bygger på oppdrag fra Stortinget
Hvorfor bygger Bane NOR slik at det går utover flere bygninger?

– Under hele planleggingen jobber vi for å unngå boliger og andre bygninger. Dessverre er det ikke mulig når vi skal bygge dobbeltspor gjennom tett befolkede områder som Larvik. Stortinget har bestemt at InterCity-utbyggingen skal bidra til mer klimavennlige byer. Det betyr at jernbanestasjonene skal ha en sentral beliggenhet. Da kan de fungere som knutepunkt for kollektivtrafikken og sørge for miljøvennlig fortetting og byutvikling, sier prosjektsjefen.

Bakgrunnen for InterCity-prosjektet er Stortingets vedtak i Nasjonal transportplan. I 2032 skal Bane NOR ha bygget dobbeltspor for hastigheter opp mot 250 km/t mellom Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Dette vil være den siste strekningen som gjenstår i arbeidet med et sammenhengende, moderne dobbeltspor mellom Oslo og Porsgrunn. Utbyggingen skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud.

I desember offentliggjør Bane NOR hvilken korridor som anbefales i Larvik. Deretter legges planen ut på høring.