Dobbeltsporet jernbane – et stort puslespill

Før jul vedtok Larviks politikere å utrede planene for dobbeltsporet jernbane. Resultatet vil bety store og positive ringvirkninger for kommunen!

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Skal den framtidige diskusjonen om dobbeltsporet være konstruktiv, må debatten dreie seg om de korridorene som nå utredes, og hvordan Larvik kan få maksimalt ut av InterCity-satsingen. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

InterCity-satsingen er utviklingen av et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Det skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud.

Storstilt satsing på Larvik
I desember 2017 fastsatte kommunestyret Bane NORs forslag til planprogram. Dermed ga lokalpolitikerne oss i oppdrag å utrede to korridorer, med to tilhørende stasjonsløsninger: Indre havn og Kongegata. Dette vedtak åpner ikke for omkamper, etter plan og bygningsloven. Det bør Larviks innbyggere være glade for; langvarig båndlegging av større arealer er ikke i noens interesse.

Skal den framtidige diskusjonen om dobbeltsporet være konstruktiv, må debatten dreie seg om de korridorene som nå utredes, og hvordan Larvik kan få maksimalt ut av InterCity-satsingen. Det skal brukes flere milliarder skattekroner innenfor kommunens grenser. Det er et godt utgangspunkt for et bredt samarbeid mellom Bane NOR og lokalsamfunnet om knutepunktutvikling rundt en ny stasjon. Vi ønsker velkommen en debatt om mulighetene for by- og sentrumsutvikling, hvordan legge bedre til rette for de myke trafikantene og hvordan en kan gjøre kommunen mest mulig attraktiv for nye arbeidsgivere. Satses det lokalt, kan statlige investeringer i dobbeltspor komme til å bety mye for Larvik!

Flere høringsrunder om planene
Rundt årsskiftet skal Bane NOR anbefale den korridoren vi mener er best for kommunen, regionen og jernbanen. Det gjør vi basert på føringer fra Stortinget, grundige faglige vurderinger og lokale innspill. Anbefalingen (kommunedelplanen) går til politisk behandling i Larvik og vinteren 2019 legges den ut på høring. Da kan alle som ønsker det komme med innspill, kommentarer og forslag. Alle disse tilbakemeldingene skal gjennomgås og besvares av Bane NOR. Etter planen skal politikerne behandle og vedta kommunedelplanen før sommeren 2019. Dermed har de valgt korridor. Så venter arbeidet med reguleringsplanen. Her skal Bane NOR og kommunen finne ut nøyaktig hvor dobbeltsporet skal gå innenfor det valgte alternativet. Også denne planen legges ut på høring, slik at folk for tredje gang i prosessen kan fremme sin mening.

Det er helheten som avgjør
Å planlegge et nytt dobbeltspor og ny jernbanestasjon kan sammenlignes med å legge et stort puslespill. Underveis kan det være vanskelig å se hvordan brikkene passer sammen. De er forskjellige i størrelse og utforming, i karakter og materiale, og bærer navn som «reduserte klimautslipp», «reisetid», «samfunnsøkonomisk lønnsomhet», «grunnforhold», «jernbaneteknikk», «dyrka mark» og «knutepunktutvikling». Hver enkelt brikke er viktig, men det er først når vi har lagt dem sammen at vi ser et helhetlig og tydelig bilde. Det bildet vil fortelle oss hvilken korridor og stasjonslokalisering vi bør velge. Samtidig kan vi løfte blikket og se hvordan «puslespillet Larvik» er del av et større bilde: strekningen mellom Porsgrunn og Oslo.

Moderne og miljøvennlig transport
Til tross for mange positive effekter av nytt dobbeltspor, er ikke planleggingen enkel. Å legge ny jernbane gjennom tettbygde områder vil ha negative konsekvenser. Det er imidlertid viktig å huske på at anleggsperioden tar to-tre år, mens dobbeltsporet skal gi byen rask, god og miljøvennlig transport langt inn i fremtiden. Det skal Bane NOR sørge for gjennom et nært og godt samarbeid med lokalsamfunnet i 2018 og årene som kommer.

 

Hanne Sophie Solhaug
planleggingssjef for strekningen Tønsberg-Larvik
InterCity-prosjektet Bane NOR